| Mikroregion Šumava Západ

Chybné voláníChybné volání

Zápis z jednání koordinační rady Mikroregionu Šumava – Západ

 

Z Á P I S

z jednání koordinační rady  Mikroregionu Šumava – Západ

 

Místo: zasedací místnost OÚ Modrava

Datum a čas: 24. 11. 2006

Přítomni: p. Schubert, Benda, Hones, Kroupa, Balounová,  Šnebergr, Hasenöhrl, Pěčová, Kabát,  Slonková, Tachovský

 

 Program:       Zahájení

                             Informace o ukončení dotovaných programů Mikroregionu

                             Informace o projektu BAK – projektové karty

                             Různé

 

Informace o ukončení dotovaných projektů Mikroregionu

        dne 31. 8. 2006 byly úspěšně dokončeny projekty „Informační kamerový systém“ a „Rozvojová strategie Mikroregionu Šumava – západ“. Byly dodrženy veškeré dotační podmínky nutné k vyplacení obou dotačních titulů.V současné době CRR Písek zasílá avízo o zaslání peněz na účet Mikroregionu.

        Koordinační rada souhlasí se zaplacením pojistného za kamery ze základního účtu Mikroregionu a pověřuje koordinátora platbou ročního pojistného ve výši 12 640,-- Kč.

 

Informace o projektu BAK PK – projektové karty

        „Regionální rozvojová strategie Mikroregionu“ vygenerovala konkrétní projekty. Tyto byly zapracovány do zásobníku projektů tvořeného v rámci projektu BAK PK, kde je Mikroregion územním partnerem Plzeňského kraje.

        Projekty v zásobníku BAK PK lze doplňovat o další záměry či je upravovat. Přístupové heslo zašle koordinátor jednotlivým starostům.

        Koordinační rada schvaluje zařazení záměru osazení Mikroregionu interaktivními informačními panely a informačními tabulemi a záměru zavedení rychlého internetu na území Mikroregionu do plánovaných akcí Mikroregionu. Po vypsání grantů bude na oba projekty podána koordinátorem žádost.

   

Různé

        Propagace Mikroregionu. Koordinační rada souhlasí se společnou prezentací Mikroregionu na veletrzích cestovního ruchu. Jednotlivé obce se budou společně podílet na provozování a financování stánku na veletrhu Holiday World v Praze v únoru 2006 a budou jednat o dalších možnostech společné prezentace. Celková částka za výstavu Holiday World činí cca 25 000,-- až 30 000,-- Kč.

        Koordinační rada do příští porady připraví návrhy na vytvoření propagačních materiálů. P. Schubert připraví návrh loga na stánek na Holiday World.

        Informace p. Schuberta a Ing. Tachovského o akci „Fórum pro udržitelný rozvoj“. Zápis z jednání Fóra viz www stránky mikroregionu, záložka aktuality.

        V kontextu přístupu Vlády ČR, MŽP, Správy NP, Sítě zdravých měst, Ústavu systémové biologie a ekologie a dalších subjektů, jejichž náplní je udržitelný rozvoj  regionů, se starostům jednotlivých obcí jeví jako velmi neadekvátní přístup vedoucího Správy CHKOŠ Mgr. Hubeného, který  narušuje jakoukoli snahu o spolupráci a vyvolává zbytečné napětí. Přístup Mgr. Hubeného je vnímán jako neúměrně tvrdý, konfrontační, často zbytečně  preferující restrikce před dohodou.

        Dne 18. 12. 2006 v 10,00 hod. se koná v zasedací místnosti OÚ Modrava VH Mikroregionu Šumava – západ.

 

 

Zapsal: Ing. Tachovský

 

 

 

Antonín Schubert                                                                                   Ing. Jaroslav Tachovský