VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - MODRAVA 16.1.2006 | Mikroregion Šumava Západ

VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - MODRAVA 16.1.2006

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Valná hromada Mikroregionu - Modrava 16.1.2006

Z Á P I S

z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava – Západ

 

Místo: zasedací místnost OÚ Modrava

Datum a čas: 16. 1. 2006  9,00 – 13,00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Program:         Zahájení

                              Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu a  jmenování zapisovatele

                              Členská základna  

Zpráva o činnosti Mikroregionu                          

Zpráva o hospodaření Mikroregionu                          

Revizní zpráva                           

Rozvojová strategie Mikroregionu

Informační kamerový systém Mikroregionu

Budování absorpční kapacity kraje

Spolupráce s NP a CHKOŠ

Různé

Diskuse

Usnesení

Závěr

 

        Hlasování o navrženém programu VH

         Pro 17                                          zdržel se 0                                      proti 0

 

Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu a jmenování zapisovatel       e

   Komise pro usnesení ve složení: p. Bejvl, p. Petráň,  p.Hones

 Pro 17                                          zdržel se 0                                      proti 0

  Ověřovatel zápisu p. Rubáš

             Pro 17                                          zdržel se 0                                      proti 0

  Zapisovatelem byl jmenován p. Ševčík

 

Členská základna

Pro neplnění členských povinností je navrženo ukončení členství dle stanov pro následující členy Mikroregionu:

Železnorudský klub

Pro 17                                          zdržel se 0                                      proti 0

Cyklonet, s. r. o.

Pro 17                                          zdržel se 0                                      proti 0

Železnorudský klub a společnost Cyklonet, s. r. o. nejsou od dnešní VH členy Mikroregionu Šumava - západ

 

Zpráva o činnosti Mikroregionu

      Tato zpráva zahrnuje období od 24. 11. 2005 do dnešní VH.

Úkoly a jejich plnění:

  1. VH Mikroregionu Šumava – západ schvaluje  převod běžného účtu z ČSOB, a. s. do ČS, a. s.,  a to do 31. 12. 2005, odpovídá koordinátor.

            Splněno

  1. VH pověřuje koordinátora sepsáním smlouvy s odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobou na zajištění komplexních služeb pro Mikroregion Šumava – západ. Zejména na zajištění účetnictví, daňové agendy, administraci fondů a dotací a veřejných zakázek.

            Projednáno na koordinační radě dne 20. 12. 2005 na Modravě, kde byla                  představena společnost PFI zastoupená p. Špádou a Meluzinem. Je připraven podpis smlouvy za následujících podmínek:

·        Spolupráce na úseku daňového poradenství, vedení účetnictví včetně auditu a veřejných zakázek

·        Po předchozím projednání s koordinátorem spolupráce při získávání a administraci dotací příp. jiné předem projednané služby

·        Platby nebudou pravidelné měsíční, ale podle odvedené práce po jejím dokončení

·        Platby za získání dotace budou formou předem projednané provize

 

  1. Členská základna, docházka, placení příspěvků.

VH trvá na plnění povinností svých členů vyplývajících ze stanov. Ukládá koordinátorovi, aby oslovil členy, kteří si neplní své povinnosti (účast na VH, placení členských příspěvků) a vyzval je k vyjádření, zda chtějí nadále být členy Mikroregionu.

Splněno

 

Hlasování o přijetí zprávy o činnosti Mikroregionu

            Pro 17                                          zdržel se 0                                      proti 0

 

Zpráva o hospodaření Mikroregionu

 Ke dni 28. 12. 2005 došlo k převedení účtu z ČSOB, a. s. na účet ČS, a. s.. Stav účtu k tomuto dni činil 32 540,06 Kč.. K dnešnímu dni činí stav účtu dle posledního výpisu 33 540,44 Kč.

Upozornění na znění stanov – zaplatit členské příspěvky do konce března.

S prostředky Mikroregionu je nakládáno v rámci zákona.

Hlasování o přijetí zprávy o hospodaření Mikroregionu:

           Pro 17                                          zdržel se 0                                      proti 0

 

Zpráva revizní komise – za revizní komisi p. Vonásek

V činnosti Mikroregionu nebylo shledáno nic co by odporovalo zákonům či Stanovám      

Mikroregionu.

Zpráva se dává pouze na vědomí, nehlasuje se o ní.

 

Rozvojová strategie Mikroregionu Šumava – Západ

Postup při realizaci projektu byl projednán na koordinační radě dne 20. 12. 2005 na Modravě. Za Eureon se zúčastnili pp. Tzovairis, Zavřel.

·        P. Tzovairis představil společnost Eureon,

·        Byl projednán způsob provedení díla a termíny. Podmínkou je transparentnost finančních toků, především doložitelnost nakládání s prostředky jednotlivých obcí. Na základě informací dodaných Mikroregionem a jednotlivými obcemi bude vytvořena první část díla  (I. etapa) – zmapování území, SWOT analýza a návrhy opatření. Toto bude zkonzultováno s jednotlivými starosty a po odsouhlasení bude dle tohoto návrhu vypracována strategie dalšího rozvoje.

·        Termín kontaktu s jednotlivýma starosty a vytvoření plánu komunikace do 10. 1. 2006

·        Termín provedení I. etapy do 28. 2. 2006

·        Další postup a termíny budou dojednány do 10. 3. 2006

     VH souhlasí s  vypracováním regionální rozvojové strategie dle předloženého návrhu.

      Pro 17                                          zdržel se 0                                      proti 0

                                        

Informační kamerový systém Mikroregionu Šumava - Západ

Postup při realizaci projektu byl projednán na koordinační radě dne 20. 12. 2005 na Modravě.

Za Investtel se zúčastnili pp.Ševčík, Kobrna, Hladký 

·        Informace o kamerovém systému.

·        Celkové finanční náklady na kameru (včetně rozpočítané částky na www stránky a další spojené náklady) nepřevýší dohodnutou cenu.

·        V případě, že technické zázemí nedovolí využití všech funkcí kamery ( zoom, možnost otáčení kamerou, live provoz apod.), bude po dohodě se starostou instalována kamera levnější a bude zároveň adekvátně snížena její cena

·        Informace p. Hladkého o dotvoření a aktualizaci www stránek Mikroregionu a umístění odkazů na kamery a na server NP Ba Wa.

·        Společnost Investtel provede do 31. 1. 2006 zmapování území a po dohodě se starosty navrhne umístění jednotlivých kamer, jejich typ a dodá cenovou nabídku. V případě nevyčerpání částky bude navrženo alternativní řešení jejího čerpání v souladu s dotačními podmínkami nebo v rámci povolené změny

 

              Vzhledem k nedořešení dodávky technologie a s tím související ceny bude SoD mezi Mikroregionem a Investtelem podepsána po zmapování území a po dohodě dodavatele se starosty, kdy dodavatel navrhne umístění jednotlivých kamer, jejich typ a dodá cenovou nabídku. V případě nevyčerpání částky bude navrženo alternativní řešení jejího čerpání v souladu s dotačními podmínkami nebo v rámci povolené změny. Nabídka bude dodavatelem dodána do 15. 2. 2006. Na umístění kamer, jejich typ a cenovou nabídku bude objednatelem, do 20. 2. 2006  zajištěna a provedena oponentura nezávislým odborným subjektem. Oponentura musí být přijatelná pro obě smluvní strany. Do 28. 2. 2006 bude oběma stranami podepsána upřesněná Technická a cenová nabídka a SoD.

    

            VH souhlasí s  vybudováním informačního kamerového systému dle předloženého návrhu.

      Pro 17                                          zdržel se 0                                      proti 0

 

Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

             

              Projednáno na koordinační radě dne 20. 12. 2005 na Modravě za přítomnosti Ing. Zdeňka Grundmana,  manažera projektu BAK na území Plzeňského kraje

           

            Ing. Grundman představil celý projekt. Byla předložena mapka s rozdělením území mezi jednotlivé smluvní partnery Plzeňského kraje v tomto projektu. Na většině území Mikroregionu byla jako partner PK navržena společnost Šumava Bus, s. r. o.. Koordinační rada Mikroregionu zcela jednoznačně tuto společnost odmítla a Mikroregion požádal Plzeňský kraj o partnerství v tomto projektu. Tento požadavek byl schválen Radou Plzeňského kraje. Mikroregion se tedy stává partnerem PK v projektu BAK PK..

           

            Na VH byla Ing. Grundmanem předána koordinátorovi k podpisu smlouva „Podíl územního partnera na realizaci projektu BAK“.

                        Po domluvě s Ing. Grundmannem:

·        Do 31. 1. 2006 budou vzneseny připomínky ze strany Mikroregionu ke SWOT analýze PK jako podklad pro veřejné projednání v březnu 2006

·        Bude vytvářen a průběžně doplňován zásobník projektů Mikroregionu

·        Navržené projekty budou analyzovány po stránce jejich proveditelnosti (finanční možnosti na zaplacení spoluúčasti)

·        Účast na školeních BAK k přípravě a administraci projektů

·        Zajištění spolupráce s bavorskou stranou (partnerské obce v NP BaWa)

·        Další spolupráce dle dohody

 

VH souhlasí s partnerstvím Mikroregionu Šumava – západ s Plzeňským krajem v projektu BAK PK.

      Pro 17                                          zdržel se 0                                      proti 0

 

Spolupráce s NP a CHKOŠ

           Vzhledem k nepřítomnosti pozvaných zástupců MŽP a vedení Správy NP a CHKOŠ  navrhl starosta Srní Ing. Veselý tento bod na VH neprojednávat. Návrh nebyl většinou odhlasován a byl tedy na programu ponechán.

          

           Zprávu přednesl starosta Modravy p. Schubert - viz příloha, která je nedílnou součástí zápisu.

 

VH bere na vědomí a schvaluje  zprávu p. Schuberta

Pro 17                                          zdržel se 0                                      proti 0

 

q       Ing. Tachovský: VH nesouhlasí s přístupem MŽP a vedení správy NP a CHKOŠ k Mikroregionu a jednotlivým obcím, který se projevil jejich neúčastí na VH.

q       Poslanec Ing. Papež vyjádřil podiv nad přístupem NP a CHKOŠ k Mikroregionu a obcím. Neúčast na VH, která měla na programu projednání spolupráce Správy NP a CHKOŠ s Mikroregionem a jednotlivými obcemi označil za neúctu k samosprávě. Dále dění na Šumavě označil za experiment vědců se Šumavou. Nelze si brát obyvatele Šumavy jako výzkumný materiál. Odmítl snahy schválit speciální zákon o Šumavě. Měl by být zákon obecný pro všechny NP.

q       P. Nykles vyjádřil nesouhlas se způsobem jednání MŽP a Správy NP a CHKOŠ s obcemi. Jednotlivé problémy jsou uváděny jako projednané se starosty obcí, ale ve skutečnosti jsou jim dávány na vědomí již rozhodnuté. Slovo projednání se tak stává pouze alibi pro MŽP a Správu NP a CHKOŠ. Zároveň požádal poslance Papeže o účast poslanců na jednáních Rady NPŠ jako hostů, aby na vlastní oči viděli průběh jednání a porovnali jej s písemnými výstupy, které jsou rozesílány.

q       Poslanec Ing. Papež upozornil na neplnění oboustranně přijatých dokumentů Správou NP a CHKOŠ. Tím dochází k jejich znevažování.

q        VH Mikroregionu Šumava – západ požaduje vytvoření diskusního fóra mezi samosprávou a Správou NP a CHKOŠ. VH a pověřuje koordinátora oslovením Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko ke společnému jednání se Správou NP a CHKOŠ.

Termín: do 28. 2. 2006                                                          Odpovídá: Ing. Tachovský

            Pro 17                                          zdržel se 0                                      proti 0

q       VH pověřuje koordinátora oslovením Mikroregionů v ostatních NP v ČR k jednání o společných problémech.

Termín: do 28. 2. 2006                                                          Odpovídá: Ing. Tachovský

            Pro 17                                          zdržel se 0                                      proti 0

q       VH pověřuje koordinátora oslovením náměstka ministerstva ŽP RNDr. Pojera  a náměstka ministra MMR k jednání s koordinační radou Mikroregionu. 

Termín: do 28. 2. 2006                                                          Odpovídá: Ing. Tachovský

            Pro 17                                          zdržel se 0                                      proti 0

 

 

 

Různé

q       Žádost společnosti Šumava Bus, s. r. o. o stanovisko ke zřízení a provozování autobusové linky na území Mikroregionu dle předloženého jízdního řádu.

VH Mikroregionu Šumava západ souhlasí      

            Pro 17                                          zdržel se 0                                      proti 0

 

Závěr

 

 

Antonín Schubert                                                                          Ing. Jaroslav Tachovský

Předseda Mikroregionu                                                                 Předseda koordinační komise