VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - KAŠPERSKÉ HORY 29.11.2004 - USNESENÍ | Mikroregion Šumava Západ

VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - KAŠPERSKÉ HORY 29.11.2004 - USNESENÍ

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Valná hromada Mikroregionu - Kašperské Hory 29.11.2004 - Usnesení

U S N E S E N Í

Valné Hromady Mikroregionu Šumava – Západ

 

Místo: MěÚ Kašperské Hory

Datum a čas: 29. 11. 2004  9,00 – 12,00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

 

33/04  VH schvaluje rozšíření programu o bod „Spolupráce Mikroregionu s NP a CHKOŠ“

   

34/04 VH schvaluje navržený program jednání

         

35/04 VH schvaluje, aby se Sportovní klub Špičák stal členem Mikroregionu Šumava - Západ

          

36/04 VH neschvaluje, aby se společnost Musitop, s.r.o. stala členem Mikroregionu Šumava -             

          Západ

         

37/04  VH schvaluje, aby  se společnost Bohemia Rustica, s. r. o. stala členem Mikroregionu  

           Šumava -  Západ        

          

38/04 VH souhlasí s přísnějším posuzováním členských přihlášek. Dále bude vyhodnoceno            

          plnění členských povinností. ZM ukládá koordinační radě připravit na příští VH           

          podklady a návrhy řešení. Dále bude na příští VH připraven koordinační radou i návrh

          změny stanov týkající se přijímání nových členů.

          Odpovídá: Ing. Tachovský                                                                     Termín: příští VH

 

39/04 VH přijalo zprávu o hospodaření Mikroregionu  Šumava - Západ

 

40/04  VH souhlasí s dalším rozvojem spolupráce se Svazem bavorských obcí.

           Odpovídá: pp. Tachovský, Hones, Schubert                                         Termín: průběžně

 

41/04   VH schvaluje - Mikroregion se bude ve spolupráci s agenturou Lucie podílet na 

            přípravě stánku   veletrhu cestovního ruchu Holiday  World v Praze v únoru r. 2005.

            Odpovídá: pp. Vonásaek, Fischer, Sklenář, Tachovský               Termín: do 31. 1. 2005

 

42/04   Koordinační rada připraví ve spolupráci se společností ŠumavaNet  návrh webových 

            stránek Mikroregionu a připraví jej na projednání na příští VH. 

            Odpovídá:pp. Tachovský, Schubert                                                     Termín: příští VH                                                

 

43/04  VH schvaluje -  Pokračovat v jednání s ředitelem NP a CHKOŠ o další spolupráci mezi Mikroregionem a Správou NP a CHKOŠ.

Odpovídá: Ing. Tachovský                                                                  Termín: průběžně

 

44/04   VH ukládá koordinátorovi projednat s hejtmany obou krajů (Plzeňského,

            Jihočeského) možnost vytvoření jednoho územního plánu pro oblast Šumavy.  

            Odpovídá: Ing. Tachovský                                                             Termín: do příští VH    

 

45/04   VH schvaluje  přijetí usnesení VH Mikroregionu dne 29. 11. 2004 

  

 

Koordinátor: Ing. Jaroslav Tachovský                                             Předseda: Antonín Schubert