VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - KAŠPERSKÉ HORY 29.11.2004 | Mikroregion Šumava Západ

VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - KAŠPERSKÉ HORY 29.11.2004

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Valná hromada Mikroregionu - Kašperské Hory 29.11.2004

Z Á P I S

Z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava – Západ

 

Místo: MěÚ Kašperské Hory

Datum a čas: 29. 11. 2004  9,00 – 12,00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Program:        Zahájení

                            Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu a  jmenování zapisovatele

                            Přijímání nových členů

                            Zpráva o činnosti Mikroregionu

                            Zpráva o hospodaření Mikroregionu

Revizní zpráva

                           Spolupráce se Svazem bavorských obcí

                           Účast na veletrzích cestovního ruchu a propagace území

                           Aktualizace internetové prezentace

                           Dokončení rozvojové strategie                

                           Různé

                           Diskuse

                           Usnesení

                           Závěr 

 

     Program VH byl rozšířen o bod „Spolupráce Mikroregionu s NP a CHKOŠ“

           Hlasování o rozšíření programu

Pro 14                                       zdržel se 0                                     proti 0

 

Hlasování o navrženém programu Valné hromady: 

Pro 14                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu a jmenování zapisovatel       e

   Komise pro usnesení ve složení: p. Bejvl, p. Petráň,  p.Sklenář

 Pro 14                                        zdržel se 0                                     proti 0

  Ověřovatel zápisu p. Rubáš

 Pro 14                                        zdržel se 0                                     proti 0

  Zapisovatelem byl jmenován p. Hones

 

Přijímání nových členů

            O členství v Mikroregionu Šumava – západ požádaly od minulé valné hromady tři subjekty. Jsou to Sportovní klub Špičák, Musitop, s.r.o., Bohemia Rustica, s. r. o.

Hlasování o přijímání nových členů Mikroregionu Šumava – Západ:

Sportovní klub Špičák

Pro 14                                        zdržel se 0                                     proti 0

Musitop, s. r. o..

Pro 1                                          zdržel se 6                                     proti 8

Bohemia Rustica, s. r. o.

Pro 15                                        zdržel se 0                                     proti 0

Společnosti Sportovní klub Špičák a Bohemia Rustica, s.r.o.  byly přijaty za členy Mikroregionu Šumava – Západ. Společnost Musitop, s. r. o. přijata nebyla.

 

Vzhledem k  možnostem Mikroregionu a jeho akceschopnosti budou nadále přísněji posuzovány členské přihlášky. Bude dále vyhodnoceno plnění členských povinností  - placení příspěvků, účast na VH, celková aktivita, přínos členství pro Mikroregion apod. Podklady pro příští VH připraví koordinační komise současně i s návrhy opatření. Dále bude na příští VH připraven koordinační radou i návrh změny stanov týkající se přijímání nových členů.

Odpovídá: Ing. Tachovský                                                                               Termín: příští VH

Pro 16                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

Zpráva o činnosti Mikroregionu

Tato zpráva zahrnuje období od 17. 5. 2004 do dnešní VH.

 

Úkoly a jejich plnění:

  1. Pokračovat v naplňování zaktualizované rozvojové strategie Mikroregionu. Zasadit se o to, aby tato strategie byla skutečně podkladem ÚP VÚC.  Za tento bod odpovídal Ing. Tachovský a starostové jednotlivých obcí. Termín  průběžně.
  2. Starostové obcí Mikroregionu připraví návrhy projektů vhodných k zařazení do regionální rozvojové strategie a osloví případné podnikatelské subjekty.
  3. Pokračovat v jednání s ČS o spolupráci na rozvoji Mikroregionu. Valná hromada pověřuje tímto jednáním koordinátora Ing. Tachovského a pověřuje ho zastupováním Mikroregionu a vedením  projektů v souladu s regionální rozvojovou strategií. Zároveň mu ukládá informovat koordinační komisi a Valnou hromadu o průběhu jednání.

Tyto úkoly jsou průběžně plněny. Lze konstatovat, že se jejich naplňování účastní nejen obce, ale i podnikatelské subjekty jako Sportovní areál Špičák, GastroCitadela či IC Agro. Podrobnější zhodnocení je provedeno v bodě označeném v programu VH jako „Dokončení rozvojové strategie Mikroregionu“.

 

  1. Účastnit se nadále na jednáních o dopravní infrastruktuře Plzeňského kraje a zastupovat zájmy Mikroregionu. Mikroregion společně s jednotlivými obcemi schvaluje a žádá Plzeňský kraj o to, aby byl již ze svého postavení tvůrcem a garantem infrastruktury dopravy na území Mikroregionu. Zastupováním pověřuje Ing. Tachovského a p. Vonáska.

      Odpovídá: Ing. Tachovský, p. Vonásek                                               Termín: Průběžně

Ze strany Mikroregionu byla snaha o splnění tohoto úkolu. Ale vzhledem k tomu, že Plzeňský kraj a jeho radní pověřený řízením dopravy skončil u ustavení pracovní skupiny, která byla bohužel nečinná a na ostatních jednáních, a to i přes naše zřetelné protesty, byly jak Mikroregion, tak i obce opomíjeny, nedošlo k úplnému splnění úkolu. Tento úkol nadále trvá.

           

  1. Vytvoření prezentace Mikroregionu – Tvorba propagačních materiálů a možnost prezentace Mikroregionu na veletrzích cestovního ruchu jako celku a prověření možnosti získání dotací na tento záměr.

Odpovídá: p. Mottl                                                                          Termín: do příští VH

     Tento úkol je plněn pracovní skupinou ve složení pp. Sklenář, Fischer, Vonásek, a Tachovský. Podrobnější informace  jsou uvedeny v samostatném bodě programu „Účast na veletrzích cestovního ruchu a propagace území“         

 

  1. Pokračovat v jednání se starosty příhraničních bavorských obcí a dovést tato jednání k sepsání smlouvy o spolupráci.

Odpovídá: p. P. Hones, p. Schubert                                            Termín: do 30.  6. 2004

      Úkol byl úspěšně splněn. Byla podepsána smlouva o spolupráci. Podrobné informace o jednání s bavorskou stranou a o smlouvě budou  podány v bodě programu „ Spolupráce se Svazem bavorských obcí“

 

  1. Pokračovat v jednání s ředitelem NP a CHKOŠ Šumava o přizvání koordinátora Mikroregionu a starostů členských obcí k rozhodování o zásadních věcech týkajících se Mikroregionu, dále pokračovat v jednání o tom, aby se zástupce Mikroregionu stal členem Rady NPŠ a dále jednat s náměstkem ministra pro ŽP o další spolupráci se správou CHKOŠ.

Odpovídá: Ing. Tachovský                                                              Termín: do příští VH

        Splněno. Bližší informace budou podány v bodě „Spolupráce Mikroregionu s NP a CHKOŠ“     

 

 Zpráva o hospodaření Mikroregionu. - pokladník Mikroregionu pan Rubáš.

 VH ukládá svým členům, kteří nemají zaplaceny příspěvky,  doplatit do 31. 12.2004 na účet č. 174536876/0300 vedený u ČSOB v Železné Rudě

S prostředky Mikroregionu je nakládáno v rámci zákona.

Hlasování o přijetí zprávy o hospodaření Mikroregionu:

           Pro 16                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

Zpráva revizní komise –za revizní komisi p. Vonásek

V činnosti Mikroregionu nebylo shledáno nic co by odporovalo zákonům či Stanovám      

Mikroregionu.

Zpráva se dává pouze na vědomí, nehlasuje se o ní.

     

Spolupráce se Svazem bavorských obcí

            Na základě rozhodnutí minulé VH započal koordinátor Ing. Tachovský společně s p. Schubertem  a p. Honesem jednání s představiteli bavorských obcí – Neuschenau,  Hohenau,  Mauth,  Finsterau, Spiegelau,  Snkt. Osvald -  Riedelshüte - s pány Wolfem – starostou Neuschenau a zároveň předsedou Svazu a panem Bomeislem – výkonným sekretářem. Jednání přinesla výsledek  a dne 15. 9. 2004 byla za přítomnosti poslance PSP ČR p. Bílého podepsána ve Finsterau smlouva o vzájemné spolupráci. Zároveň byla domluvena pravidelná setkání mezi představiteli obou sdružení. Již proběhlo jedno jednání v Neuschenau, kde byla projednána možnost vzájemné propagace a případná spolupráce na veletrzích cestovního ruchu. Také byla projednána vzájemná spolupráce při tvorbě webových stránek. Oba projednávané okruhy jsou teprve na začátku, ale konkrétní výsledky se již začínají projevovat.

Mikroregion bude nadále rozvíjet spolupráci s bavorskými obcemi. O výsledcích jednání bude informována VH Mikroregionu.

Odpovídá: pp. Tachovský, Schubert, Hones                                                    Termín: průběžně

Pro 16                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

Účast na veletrzích cestovního ruchu a propagace území

S přihlédnutím k sílící potřebě propagovat Šumavu jako celek a jasně vydefinovanou destinaci pro turisty dochází i ke snaze o její zviditelnění, a to bez ohledu na hranice krajů či států. Z tohoto důvodu došlo k vytvoření pracovní skupiny, která se tímto problémem zabývá. Jak již bylo uvedeno v předchozím bodě, je do zájmové sféry zahrnuta i oblast Bayerischer Wald, neboť tvoří se Šumavou jednu turistickou oblast. K vydefinování konkrétní formy spolupráce dojde teprve na dalších jednáních, ale základ byl již položen a byl vyřčen oboustranný zájem o další jednání a spolupráci v této sféře.

Protože propagace oblasti a příprava veletrhu vyžaduje profesionální přístup, byla úkolem pověřena agentura Lucie, která má na tomto poli působení dlouhodobé zkušenosti.

Mikroregion se bude účastnit na přípravě stánku na veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze v únoru r. 2005.

Odpovídá: pp. Vonásek, Fischer, Sklenář, Tachovský                                 Termín: 31. 1. 2005

Pro 16                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

Aktualizace internetové prezentace

         Přibližně rok existují webové stránky Mikroregionu, které spravuje společnost ŠumavaNet. Stránky byly vytvořeny s určitou představou, ale jejich provoz nás dovedl k názoru, že  stávající spíše „úřednické“ stránky Mikroregionu je nutno zatraktivnit. Musí nejen vypovídat o chodu Mikroregionu, ale být i zajímavé pro turisty. I jednání s bavorskými partnery a porovnání jejich webu s naším a vyhodnocení možnosti budoucí určité kampaktibility obou internetových stránek potvrdilo správnost tohoto názoru. Společnost ŠumavaNet již s koordinační radou Mikroregionu zkonzultovala jejich zamýšlenou podobu a je připravován návrh, který bude připraven k projednání na příští VH Mikroregionu. 

Odpovídá:pp. Tachovský, Schubert                                                                 Termín: Příští VH

Pro 16                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

Dokončení rozvojové strategie                

            Na minulé VH Mikroregionu byly jednotlivými starosty obcí i některými právnickými osobami předloženy návrhy a náměty rozvoje. Tyto návrhy byly VH schváleny jako rozvojové dokumenty Mikroregionu.

            Mikroregion má již dva roky vypracovanou aktualizaci rozvojové strategie, která je zásadním startovacím dokumentem. Je však příliš široká a je spíše vizí. Konkretizace předloženými a přijatými náměty rozvoje si vyžádala další postup. Tento postup vychází z již zpracované aktualizace rozvoje, ale dává jí konkrétní obrysy. Jde o zcela standardní postup, který je podmínkou k získání dotací a rozvojových fondů z EU.

            V rámci Mikroregionu začíná docházet k určitým disproporcím, neboť Železná Ruda již na následných krocích rok pracuje a je připravena  předprojektová dokumentace na rozvoj Železnorudska s cílem  profinancování jednotlivých akcí bankou a jejich následného zpětného financování strukturálními fondy z EU.

            Pan starosta Schubert svolal na Modravu jednání se společností Eureon, která právě na Železnorudsku předprojektovou dokumentaci společně s Consultingem ČS připravuje. Byla předjednána možnost vypracování stejného dokumentu i pro další obce či podnikatele Mikroregionu. Další jednání již musí vést jednotlivá zastupitelstva obcí či podnikatelské subjekty Mikroregionu.

Odpovídá: Starostové obcí                                                                                 Termín průběžně

 

Spolupráce Mikroregionu s NP a CHKOŠ

            Od minulé VH došlo k přizvání zástupce Mikroregionu do Rady NP a CHKOŠ a probíhají další  jednání  mezi Mikroregionem a vedením NP a CHKOŠ. Komunikativnost ze strany ředitele Správy NP a CHKOŠ vůči Mikroregionu je  velkým pozitivem a je dobrým odrazovým můstkem a hlavním předpokladem pro další spolupráci.

VH ukládá koordinační radě dále vést jednání s představiteli NP a CHKOŠ.          

      Odpovídá: Ing. Tachovský                                                                 Termín: průběžně

            Pro 16                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

Různé

VH ukládá koordinátorovi projednat s hejtmany obou krajů (Plzeňského, Jihočeského) možnost vytvoření jednoho územního plánu pro oblast Šumavy.  

Odpovídá: Ing. Tachovský                                                                          Termín: do příští VH

Pro 16                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

Usnesení

Hlasování o přijetí usnesení VH Mikroregionu: 

Pro 16                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

Závěr