ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ RADY MIKROREGIONU ŠUMAVA ZÁPAD ZE DNE 2.5.2011 V SUŠICI | Mikroregion Šumava Západ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ RADY MIKROREGIONU ŠUMAVA ZÁPAD ZE DNE 2.5.2011 V SUŠICI

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Zápis z jednání koordinační rady Mikroregionu Šumava Západ ze dne 2.5.2011 v Sušici

 Z Á P I S

z jednání koordinační rady Mikroregionu Šumava – Západ

 

Místo: Zasedací místnost MÚ Sušice

Datum a čas: 2. 5. 2011, 10:00 – 12:00 hod.

Přítomni: p. Schubert, Kocurová, Kabát, Chval, Vichr, Mottl, Hrazánková, Vostradovský, Tachovský

                        

  Program:          Zahájení

                             Projekt Klidný region

                             Projekt Marketingová strategie a propagace Šumavy

                             Projekt Tierisch Wild

                             Logo MŠZ

                             Finanční záležitosti

                         Různé

 

Projekt Klidný region:

Informace koordinátora o průběhu žádosti: 

·        Zasedání Monitorovacího výboru přeshraniční spolupráce ve dnech 16. a 17. 3. 2011. Projekt podpořen českou stranou. Bavorský partner požaduje doložení způsobu nakládání s citlivými daty a způsob jejich ochrany. Projekt pozastaven do vyřešení tohoto bodu. V případě dodání požadovaných informací bude projekt opětovně projednán na jednání Monitorovacího výboru dne 7. 12. 2011.

·        Možno volit ze dvou variant žádosti:

1.     projekt bude podán v původním rozsahu Mikroregionu Šumava - západ

2.     projekt bude podán jako součást většího projektu Plzeňského kraje

hlasování o variantách:

varianta č. 1

           Pro: 9                                       Zdržel se: 0                                              Proti: 0

 

Koordinační rada pověřuje koordinátora projednáním této varianty s PK. Zároveň deklaruje zájem o úzkou spolupráci s PK.

           Pro: 9                                       Zdržel se: 0                                             Proti: 0

 

·        Koordinační rada pověřuje Ing. Jaroslava Tachovského opětovným podáním žádosti na projekt „Klidný region“ o poskytnutí dotace z programu přeshraniční spolupráce Cíl3 ČR – Bavorsko 2007 – 2013. Projekt bude podán pro území 11 členských obcí MŠZ (všechny členské obce MŠZ kromě Srní a Hamrů)

           Pro: 9                                       Zdržel se: 0                                              Proti: 0

 

·        Koordinační rada pověřuje společnost Gemos CZ, spol. s r. o. jednáním s Policií ČR, SÚS, ŘSD a bavorským partnerem v rámci inženýringu projektu.

Pro: 9                                       Zdržel se: 0                                              Proti: 0

 
·        Projekt Marketingová strategie a propagace Šumavy:

 ·        V současné době probíhají práce na přípravě k instalaci webových kamer, hardware infokiosků a sběr dat pro vytvoření software pro kiosky a pro Marketingovou strategii. Dále jsou natáčeny televizní vstupy a CD.

 ·        Koordinační rada ukládá koordinátorovi svolat na den 10. 5. 2011 koordinační schůzku k projednání připomínek a ke koordinaci dalšího průběhu projektu

           Pro: 9                                       Zdržel se: 0                                              Proti: 0

 

Projekt Tierisch Wild:

 ·          Koordinační rada schvaluje Průběžnou zprávu č. 4 TW III – lokální aktivity a pověřuje Ing. Jaroslava Tachovského jejím předáním na CRR v Písku.

 Pro 9                                              Zdržel se 0                                                       Proti 0

 

Logo MŠZ:

Koordinační rada mikroregionu Šumava západ předkládá návrh pro VH MŠZ na vytvoření nového loga mikroregionu. Návrh bude projednán na příští VH.

Odpovídá: koordinátor                                                                          Termín: příští VH

Pro: 9                                       Zdržel se: 0                                              Proti: 0

 

Finanční záležitosti:

 ·           Koordinační rada souhlasí s úhradou faktury ve výši 514,-- Kč společnosti Šumava Net za správu webových stránek MŠZ. Částka byla zaplacena dne 9. 2. 2011 po předchozím schválení p. Hrazánkové, Kabáta, Vostradovského, Šnebergra, Balounové, Pěčové, Hasenöhrla a Tachovského, s tím, že úkon bude schválen na příští koordinační radě.

      Pro 9                                              Zdržel se 0                                                     Proti 0

 ·           Koordinační rada souhlasí s převodem částky 5 000,-- Kč ze základního účtu MŠZ na účet Marketingová strategie a propagace Šumavy na uhrazení bankovních poplatků a úroku. Po vyúčtování dotace na tento projekt, bude částka vrácena zpět na základní účet MŠZ. Částka byla převedena dne 14. 4. 2011 po předchozím schválení p. Kocurové, Kabáta, Vostradovského, Šnebergra, Balounové, Pěčové, Hasenöhrla, Kroupy a Tachovského, s tím, že úkon bude schválen na příští koordinační radě.

      Pro 9                                             Zdržel se 0                                                     Proti 0

 

Různé:

Koordinační rada pověřuje koordinátora svoláním VH MŠZ na den 14. 6. 2011 na Modravu.

 

 Zapsal: Ing. Tachovský

 Ing. Antonín Schubert                                                                            Ing. Jaroslav Tachovský