VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - KVILDA 17.5. 2004 | Mikroregion Šumava Západ

VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - KVILDA 17.5. 2004

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Valná hromada Mikroregionu - Kvilda 17.5. 2004

Z Á P I S

Z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava – Západ

 

Místo: Penzion Pohoda v obci Kvilda

Datum a čas: 17. 5. 2004  10,00 – 14,00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

Program: - Zahájení

                    Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu a jmenování zapisovatele        

                    Přijímání nových členů

                    Zpráva o činnosti Mikroregionu

                    Zpráva o hospodaření Mikroregionu

                    Revizní zpráva

                    Plán činnosti Mikroregionu

                    Rozvojová strategie a její naplňování    

                    Vývoj obcí v NP a CHKO Šumava

                    Různé

                    Diskuse

                    Usnesení

                    Závěr  

Hlasování o navrženém programu Valné hromady: 

Pro 17                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu a jmenování zapisovatele        

Komise pro usnesení ve složení: p. Bejvl, p. Šnebergr,  p.Sklenář

Pro 17                                         zdržel se 0                                     proti 0

Ověřovatel zápisu p. Rubáš

Pro 17                                         zdržel se 0                                     proti 0

Zapisovatelem byl jmenován p. Mottl

 

Přijímání nových členů

            O členství v Mikroregionu Šumava – západ požádaly od minulé valné hromady tři subjekty. Jsou to Obec Rejštejn, GastroCitadela, s.r.o. a ARC-H, a.s.. Všechny tři subjekty splňují kriteria pro přijetí – jsou právnickou osobou a dá se předpokládat, že budou přínosem pro chod Mikroregionu.

Obec Rejštejn

           Pro 17                                         zdržel se 0                                     proti 0

GastroCitadela, s.r.o.

           Pro 18                                         zdržel se 0                                     proti 0

ARC-H,a.s.

           Pro 19                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

Zpráva o činnosti Mikroregionu.

Tato zpráva zahrnuje období od 14. 11. 2003 do dnešního dne, tedy období od konání minulé Valné hromady na Srní, s přihlédnutím k usnesení mimořádní Valné hromady konané dne 12. 1. 2004 na Modravě.

 

 

 

Úkoly a jejich plnění:

 1. Pokračovat v naplňování zaktualizované rozvojové strategie Mikroregionu. Zasadit se o to, aby tato strategie byla skutečně podkladem ÚP VÚC. Za tento bod odpovídal Ing. Tachovský, termín průběžně.

Plnění úkolu: Dne 24. 2. 2004 proběhlo na Železné Rudě jednání starostů obcí sdružených v Mikroregionu Šumava – západ se zástupci odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje a ředitelem NP CHKOŠ o územním rozvoji Mikroregionu. Byla shrnuta a vyhodnocena situace na úseku územního plánování jednotlivých obcí a návaznost jednotlivých územních plánů na ÚP VÚC případně i na okolní oblasti.. Vzhledem k tomu, že Plzeňský kraj nemá zatím odsouhlasený koncept ÚP VÚC, je ještě možnost doplnění tohoto plánu podněty jednotlivých obcí. Aktualizovaná rozvojová strategie Mikroregionu není v rozporu s návrhem konceptu ÚP VÚC a byla jako podnět tvůrci ÚP VÚC předána. Bude probíhat další spolupráce a účast na tvorbě ÚP VÚC.

Průběžně plněno, úkol trvá. Odpovídají starostové obcí a koordinátor.

 1. Starostové obcí Mikroregionu připraví návrhy projektů vhodných k zařazení do regionální rozvojové strategie a osloví případné podnikatelské subjekty.

Plnění úkolu:

            Byly připraveny návrhy projektů, a to obcemi Železná Ruda, Hamry, Kvilda, Kašperské Hory, Modrava a Srní. Další obce návrhy připravují.      

Od minulé VH požádaly o přijetí za členy Mikroregionu dva podnikatelské subjekty. Další budou ještě osloveny.

Průběžně plněno, úkol trvá. Odpovídají starostové obcí.  

 1. Pokračovat v jednání s ČS o spolupráci na rozvoji Mikroregionu. Odpovídal Ing. Tachovský, termín průběžně.

Plnění úkolu: Probíhají jednání s centrálou ČS. Dále byla navázána  úzká spolupráce s dceřinou společností ČS, a to Consultingem ČS. Úkol je průběžně plněn a nadále zůstává jedním ze stěžejních bodů rozvoje celého Mikroregionu. Za jeho další plnění odpovídá koordinátor.   

 1. Účastnit se na jednání o dopravní infrastruktuře Plzeňského kraje a zastupovat zájmy Mikroregionu. Mikroregion společně s jednotlivými obcemi schvaluje a žádá Plzeňský kraj o to, aby byl již ze svého postavení tvůrcem a garantem infrastruktury dopravy na území Mikroregionu. Zastupováním pověřuje Ing. Tachovského a p. Vonáska.

Plnění úkolu: Vzhledem k tomu, že od minulé VH nebylo Plzeňským krajem žádné jednání svoláno, nebylo možno se ho ani účastnit. Přesto bylo jednáno se SŽDC, Elektrizací železnic, a.s. a ČD o dalším rozvoji železniční dopravy na trati Klatovy – Železná Ruda a jejím dalším využití jak pro osobní, tak i pro nákladní dopravu. Naskýtá se i alternativa přesunutí nákladní dopravy na železnici. Vzhledem k tomu, že rozvoj železniční dopravy je jednou z priorit EU, jsou tato jednání slibná a bude v nich nadále pokračováno.

Vzhledem k tomu, že členem Mikroregionu je i obec Kvilda nacházející se v Jihočeském kraji, bude Mikroregion jednat o rozvoji dopravy i s Krajem Jihočeským. Zde jednání povede starosta Kvildy p. Hřebek.

Dále je projednáváno i propojení stávající železnice Klatovy – Železná Ruda na silniční dopravu, která by propojila území celého Mikroregionu. Ing. Tachovský jednal společně s panem Vonáskem s ředitelem ČSAD autubusy Plzeň, a.s. p. Huclem a je prověřována možnost přeshraničního okruhu Železná Ruda – Kvilda – Mauth – B. Eisenstein. V každém případě musí dojít k vybudování autobusových spojů podél hranice, nejen hranice – vnitrozemí. V souvislosti s návazností železniční a silniční dopravy musí dojít k vybudování parkovišť u stávajících železničních zastávek. O spolupráci v této oblasti probíhají jednání s ředitelem SŽDC p. Šťastným.

Do dopravní problematiky svým způsobem patří i budování cyklostezek. Na tomto úseku probíhá spolupráce s Mikroregionem Střední Pošumaví, zejména s obcí Běšiny. V současné je řešeno společně s Ing. Vlčkem – starostou Běšin a současně předsedou Euroregionu propojení šumavských cyklostezek přes Klatovy na Plzeň a usilujeme o změnu názoru některých zastupitelů kraje, že jediná páteřní cyklostezka spojující Plzeň s Regensburgem v rámci cyklospojení Praha - Paříž by měla vést mimo Šumavu. Již je připraven návrh pro projednání v Radě Plzeňského kraje.

Veškerá jednání budou dále pokračovat.

5.      Vytvoření prezentace Mikroregionu – propagační materiály a logo.

Prověření možnosti prezentace Mikroregionu na veletrzích cestovního ruchu jako celku a prověření možnosti získání dotací na tento záměr. Odpovídal p. Mottl.

Plnění úkolu: Na dnešní VH jsou připraveny návrhy loga.

P. Schubert, p. Mott a Ing. Tachovský jednali s p. Řežábem o vytištění mapy Mikroreginu s přilehlými oblastmi jak v Čechách tak v Bavorsku. Dále se projednává způsob financování, stejně jako u prezentace Mikroregionu na veletrzích cestovního ruchu.

Úkol trvá, odpovídá p. Mottl

6.      Vyvolat jednání se starosty příhraničních bavorských obcí. V případě úspěšného jednání sepsat smlouvu o spolupráci. Za úkol odpovídali p, Schubert a p. Hones.

Plnění úkolu: Kontakt byl navázán. Na bavorské straně zatím není Mikroregion ani jiné sdružení obcí. Přesto bude do konce června svolána schůzka se starosty sousedních bavorských obcí za přítomnosti starostů členských obcí Mikroregionu a koordinační komise.

Odpovídá p. Hones a p. Schubert

 1. Vzhledem k mylnému zapsání p. Šnebergra a Stavitelství Nový jako členů Mikroregionu je nutno vrátit i jejich členské příspěvky, neboť byly vybrány neoprávněně. Za vrácení peněz odpovídal pokladník p. Rubáš , termín do 31.12. 2003.

Plnění úkolu: P. Šnebergr se zřekl vrácených peněz a daroval je Mikroregionu. Stavitelství Nový nabyly peníze doposud vráceny. Vrátit do konce května.

8.      Mikroregion Šumava – západ sdružuje území 9 šumavských obcí a zahrnuje i řadu významných podnikatelských subjektů.  Z tohoto důvodu se cítí být natolik silným subjektem, že požaduje, aby byl a partnerem  pro veškerá jednání Správy NP a CHKOŠ na správním území svých členských obcí a v rozhodování o zásadních věcech týkajících se chodu NP a CHKOŠ, jež mohou tato správní území jakkoli ovlivňovat v konečném rozhodování byl brán zřetel na jeho váhu a názor.

Plnění úkolu: Tento zápis byl zaslán na řediteli Správy NP a CHKOŠ. Zatím nedošlo k žádné reakci z jeho strany.  VH Mikroregionu věří, že dojde ke změně postoje vedení NP a CHKOŠ a Mikroregion bude respektován tak, jak si to svou vahou zaslouží. Zástupce Správy NP a CHKOŠ RNDr. Braun přislíbil projednání celé záležitosti s ředitelem  Správy NP a CHKOŠ Ing. Pavlíčkem a podání zprávy.

9.      VH Mikroregionu požaduje, aby se  zástupce Mikroregionu ( dle § 20 z.č. 114//1992 Sb.) stal členem Rady NP Šumava a pověřuje koordinátora o zaslání žádosti na Správu NP a CHKOŠ

Plnění úkolu: Žádost byla zaslána byla dne 13. 1. 2004.  Nebylo na ní však ze strany ředitele NP a CHKOŠ reagováno. Zástupce Správy NP a CHKOŠ RNDr. Braun přislíbil projednání celé záležitosti s ředitelem  Správy NP a CHKOŠ Ing. Pavlíčkem a podání zprávy. Zároveň se omluvil za nedodržení termínu odpovědi a slíbil nápravu.

10.  Podmínky pro život a pro rozvoj oblasti v CHKOŠ jsou vlivem nekompetentních rozhodnutí úředníků horší než v NP samotném. Náměstek MŽP RNDr. Miko vyzval Mikroregion k předložení podkladů svědčících o neadekvátním omezování života ze strany správy CHKOŠ na jejím území.

            Mikroregion Šumava – západ vyzývá starosty obcí nacházejících se na území CHKOŠ   

            k předložení podkladů koordinátorovi Mikroregionu, který je zašle p. Mikovi na MŽP.

            Plnění úkolu: Vzhledem k tomu, že podklady ze strany starostů předány nebyly, nebyl zaslán ani dopis na MŽP s tím, že starostové byli požádáni, aby  své  výhrady a podklady uvedli na dnešní VH, na kterou byl pozván i náměstek ministra ŽP RNDr. Miko. Podklady mu měly být předány osobně. Vzhledem k tomu, že RNDr. Miko se na VH Mikroregionu nedostavil, budou mu podklady zaslány na MŽP, jak bylo dohodnuto již na mimořádné VH na Modravě.

 1. Kromě uložených úkolů se Mikroregion ve stále větší míře zapojuje do aktivit kraje a prosazuje se i na celostátní úrovni na ministerstvech, v bankovním sektoru apod.
 2. Průběžně probíhají i porady koordinační komise Mikroregionu a jednání předsedy, koordinátora a pečovatele Mikroregionu.

 

      Zpráva o hospodaření Mikroregionu. - pokladník Mikroregionu pan Rubáš.

Informace o placení členských příspěvků: téměř nikdo nemá zaplacené příspěvky za rok 2004. Nutno doplatit do 30. 6.2004 na účet č. 174536876/0300 vedený u ČSOB v Železné Rudě.

Do 31. 5. 2004 vrátit příspěvky Stavitelství Nový.

S prostředky Mikroregionu je nakládáno v rámci zákona.

Hlasování o přijetí zprávy o hospodaření Mikroregionu:

            Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

Zpráva revizní komise – za předsedu revizní komise p. Veselého, který nebyl na VH přítomen podal p.Sklenář

V činnosti Mikroregionu nebylo shledáno nic co by odporovalo zákonům či Stanovám      

Mikroregionu.

Zpráva se dává pouze na vědomí, nehlasuje se o ní.

 

Plán činnosti Mikroregionu.

 1. Dále pokračovat v naplňování zaktualizované rozvojové strategie Mikroregionu. Zasadit se o to, aby tato strategie byla skutečně podkladem ÚP VÚC.

Odpovídá: Ing. Tachovský                                                           Termín: průběžně

            Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

 1. Starostové všech členských obcí Mikroregionu připraví návrhy projektů vhodných k zařazení do regionální rozvojové strategie a osloví případné podnikatelské subjekty

Odpovídá: starostové obcí                                            Termín: do příští Valné hromady

            Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

     

 1. Pokračovat v jednání s ČS o spolupráci na rozvoji Mikroregionu. Valná hromada pověřuje tímto jednáním koordinátora Ing. Tachovského a pověřuje ho zastupováním Mikroregionu a vedením  projektů v souladu s regionální rozvojovou strategií. Zároveň mu ukládá informovat koordinační komisi a Valnou hromadu o průběhu jednání.

Odpovídá: Ing. Tachovský                                                            Termín: průběžně

            Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

 1. Účastnit se nadále na jednáních o dopravní infrastruktuře Plzeňského kraje a Jihočeského kraje a zastupovat zájmy Mikroregionu. Mikroregion společně s jednotlivými obcemi schvaluje a žádá Plzeňský kraj a Jihočeský kraj o to, aby byl již ze svého postavení účastníkem jednání o vytváření infrastruktury dopravy na území Mikroregionu. Zastupováním pověřuje Ing. Tachovského,  p. Vonáska a p. Hřebka.

Odpovídá: Ing. Tachovský, p. Vonásek, p. Hřebek                             Termín: Průběžně

            Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

 1. Vytvoření prezentace Mikroregionu – Tvorba propagačních materiálů a možnost prezentace Mikroregionu na veletrzích cestovního ruchu jako celku a prověření možnosti získání dotací na tento záměr.

Odpovídá: p. Mottl                                                                          Termín: do příští VH

            Pro 20                                              zdržel se 0                                     proti 0

 

 1. Pokračovat v jednání se starosty příhraničních bavorských obcí a dovést tato jednání k sepsání smlouvy o spolupráci.

Odpovídá: p. P. Hones, p. Schubert                                            Termín: do 30.  6. 2004

            Pro 20                                                 zdržel se 0                                     proti 0

 

 1. Pokračovat v jednání s ředitelem NP a CHKOŠ Šumava o přizvání koordinátora Mikroregionu a starostů členských obcí k rozhodování o zásadních věcech týkajících se Mikroregionu, dále pokračovat v jednání o tom, aby se zástupce Mikroregionu stal členem Rady NPŠ a dále jednat s náměstkem ministra pro ŽP o další spolupráci se správou CHKOŠ.

Odpovídá: Ing. Tachovský                                                              Termín: do příští VH

            Pro 20                                                 zdržel se 0                                     proti 0

 

Rozvojová strategie a její naplňování.

V těchto dnech  probíhá příprava některých investičních akcí v rámci rozvoje Mikroregionu.

 

1. V a l n á  h r o m a d a  b e r e   n a   v ě d o m í

postup Obce Železné Rudy v přípravách na I. etapu zabezpečení rozvoje cestovního ruchu  s využitím možností  finanční dotace z fondů EU

a

V a l n á  h r o m a d a  s c h v a l u j e  výběr investičních akcí :

-         Rekonstrukce lanovky na Pancíř

-         Výstavba bobové dráhy na Pancíř

-         Rozšíření parkoviště Kaskády

-         Přestavba bývalé ČOV na Špičáku na víceúčelovou vodní  nádrž

-         Vybudování tech. zázemí pro lanovku a bobovou dráhu na Pancíř

-         Cyklostezka z Alžbětína přes Železnou  Rudu na Špičák

-         Výstavba čtyřsedačkové lanovky na Špičák

-         Přeložka silnice Železná Ruda - Špičák

-         Výstavba bezbariérových bytů

s tím, že konečný výběr bude upřesněn na základě výsledků Studie Proveditelnosti.

           Pro 20                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

 

2. V a l n á  h r o m a d a   b e r e   n a   v ě d o m í

postup společnosti IC Agro, s.r.o. v přípravách na výstavbu Ekofarem na správním území Města Železná Ruda, obce Hamry a obce Čachrov

a

V a l n á  h r o m a d a  s c h v a l u j e  tuto investiční akci

           Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

3. V a l n á  h r o m a d a   b e r e   n a   v ě d o m í

postup společnosti SportService Špičák v přípravách na výstavbu čtyřsedačkové lanovky na Špičák

a

V a l n á  h r o m a d a  s c h v a l u j e  tuto investiční akci

           Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

4. V a l n á  h r o m a d a   b e r e   n a   v ě d o m í

postup společnosti Gastrocitadela, s.r.o. v přípravách na výstavbu sportovních zařízení na Srní

a

V a l n á  h r o m a d a  s c h v a l u j e  tuto investiční akci

           Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

5.  V a l n á  h r o m a d a   b e r e   n a   v ě d o m í 

postup obce Modrava v přípravách na následujících investičních akcích

-         vybudování lázeňsko rekreačního centra v Modravě

-         vybudování návštěvnického centra v Modravě

-         vybudování tématické expozice v Modravě (dřevařství)

-         revize systému stávajících letních a zimních turistických tras

-         dobudování systému letních a zimních turistických tras

-         vybudování nástupních míst na turistické trasy v Modravě a Filipově Huti

-         vybudování sportovně rekreačních ploch na Modravě a Filipově Huti

-         vybudování systému záchytných parkovišť na Modravě a Filipově Huti

-         zlepšení stávajícího stavu systému pozemních komunikací včetně státní silniční sítě

-         vybudování jednotného informačního systému

a

V a l n á  h r o m a d a  s c h v a l u j e  tyto investiční akce

           Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

6.  V a l n á  h r o m a d a   b e r e   n a   v ě d o m í

postup obce Hamry v přípravách na výstavbu kanalizace v obci

a

V a l n á  h r o m a d a  s c h v a l u j e  tuto investiční akci

           Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

6.  V a l n á  h r o m a d a   b e r e   n a   v ě d o m í

postup obce Kvilda v přípravách na následujících investičních akcích:

-         Vybudování nástupního místa pro turistické a běžecké trasy se zázemím (ubytovací a stravovací kapacity, bazén, bowling, parkoviště, benzínová pumpa)

-         Rekonstrukce budovy obecního úřadu s půdními vestavbami a apartmány a školicím zařízením

-         Rekonstrukce kulturního sálu

-         Dobudování kanalizace – část obce, rozdělení splaškové a povrchové vody celá obec

a

V a l n á  h r o m a d a  s c h v a l u j e  tuto investiční akci

           Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

7.  V a l n á  h r o m a d a   b e r e   n a   v ě d o m í

postup obce Srní v přípravách na Rozvojové urbanisticko architektonické studii – rehabilitace centrální části obce Srní

a

V a l n á  h r o m a d a  s c h v a l u j e  tuto investiční akci

           Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

7.  V a l n á  h r o m a d a   b e r e   n a   v ě d o m í

postup Města Kašperské Hory v přípravách na výstavbu parkoviště a nástupního místa pro vodáky u soutoku Křemelné a Vydry na Čeňkově Pile

a

V a l n á  h r o m a d a  s c h v a l u j e  tuto investiční akci

           Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

 

Vývoj obcí v NP a CHKOŠ Šumava

Do 31. 5. 2004 zašlou starostové obcí nacházejících se na území CHKOŠ koordinátorovi Mikroregionu  podklady svědčících o neadekvátním omezování života obcí ze strany správy CHKOŠ . Ten je do 15. 6. 2004 zašle náměstku ministra ŽP RNDr. Mikovi.

Odpovídá:Starostové obcí v CHKO, koordinátor                        Termín: do 15. 6. 2004

            Pro 20                                                 zdržel se 0                                     proti

 

Mikroregion (starostové p.Balounová, p.Vonásek, p.Petráň, p.Poukar a koordinátor, Ing.Tachovský) společně se zástupcem Plzeňského kraje (p. Stelzerem) vyvolají do 30. 6. 2004 jednání o revizi zónace v CHKOŠ.

           Odpovídá:Starostové obcí v CHKO, koordinátor                        Termín: do 30. 6. 2004

            Pro 20                                                 zdržel se 0                                     proti

 

Různé

-         Consulting ČS společně se společností EUREON, a.s. uspořádají pro členy Mikroregionu seminář o způsobu čerpání peněz z fondů EU a o možnosti profinancování projektů bankou. Termín do 15. 6. 2004.

           Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

-         Z návrhů na logo Mikroregionu byly vybrány dva  mezi kterými se rozhodne na příští VH jako o logu Mikroregionu.

           Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

-         Obchvat kolem Železné Rudy: Zástupce Plzeňského kraje p. Stelzer, starosta Města Železná Ruda p. Vonásek a Mikroregion Šumava – Západ se dohodli na následujícím prohlášení: „Souhlasíme s výstavbou obchvatu Města Železná Ruda, a to za podmínky, že obchvat nebude sloužit jako tranzit pro nákladní dopravu. Bude pouze pro osobní dopravu a nákladní regionální dopravu. Tranzitní nákladní doprava, která by narušila  životní prostředí a klidný turistický ráz oblasti je nepřípustná.“

           Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

-         V souvislosti s propojením a zpřístupněním Šumavy požaduje VH jednání s Plzeňským a Jihočeským krajem o rekonstrukci silnice mezi Železnou Rudou a Strážným.

           Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

Usnesení

Hlasování o přijetí usnesení VH Mikroregionu: 

           Pro 20                                         zdržel se 0                                     proti 0

 

Závěr