VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - MODRAVA 12.1.2004 | Mikroregion Šumava Západ

VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - MODRAVA 12.1.2004

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Valná hromada Mikroregionu - Modrava 12.1.2004

Z Á P I S

Z jednání Valné hromady Mikroregionu Šumava – Západ

 

Místo: Hotel Modrava v obci Modrava

Datum a čas: 12. 1. 2004     10,00 – 12,30 hod.

Přítomni: Dle prezenční listiny

 

Valná hromada se bude řídit následujícím programem:

Zahájení

Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu a  jmenování zapisovatele

Vývoj obcí v NP a CHKO Šumava

Projednání návrhu zákona o NP Šumava

Různé

Diskuse

Usnesení

Závěr  

Hlasování o programu mimořádné Valné hromady

Pro 15                                Zdržel se 0                                     Proti 0

 

Valná hromada vzhledem k jednostrannému zaměření a vynechání některých standardních bodů programu, jako je kontrola plnění usnesení minulé valné hromady či zprávy komisí,  je brána jako valná hromada mimořádná

 

Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu a jmenování zapisovatele.

 

Komise pro usnesení ve složení: p. Bejvl, p. Šnebergr,  p.Kabát

Pro 15                              zdržel se 0                                  proti 0                 

Ověřovatel zápisu: p Rubáš

Pro 15                              zdržel se 0                                  proti 0                 

Zapisovatelem je jmenován pan Mottl

 

Vývoj obcí v NP a CHKO Šumava – Ing. Tachovský

 

Rozhodnutím minulé Valné hromady Mikroregionu konané dne 14. 11. 2003 v hotelu Srní na Srní byla tato problematika odložena jako samostatný bod na příští Valnou hromadu. Vzhledem k tomu, že velice blízce souvisí s projednáním návrhu zákona o Národním parku Šumava a týká se nejen Mikroregionu a obcí samotných, ale i jejich vztahu ke správě NP a CHKOŠ a orgánům Kraje, byl tento bod, i s přihlédnutí k přítomnosti hostů, zařazen na program dnešní mimořádné Valné hromady.

 

Základním principem úspěšného fungování Mikroregionu je vzájemná podpora jednotlivých subjektů v Mikroregionu sdružených a i podpora Mikroregionu samotného svým členům. Z toho vyplývá, že v  souladu s § 20f Obč.z. (dle kterého je Mikroregion založen) „K ochraně svých zájmů nebo k dosažení jiného účelu mohou právnické osoby vytvářet zájmová sdružení….“ a se zněním § 14 Správního řádu „…..účastníkem řízení je i ten, kdo tvrdí, že může být rozhodnutím ve svých právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech přímo dotčen, a to až do doby, než se prokáže opak“, by měl Mikroregion podporovat na území členských obcí ve správních řízeních zájmy svých členů, a to jako účastník řízení. Vzhledem k tomu, že Mikroregion se stane účastníkem řízení až po svém prohlášení o dotčení svých práv, je na přímém účastníku řízení, což je vždy navrhovatel a obec ve svém správním obvodu, aby v případě zájmu o účast Mikroregionu mu tuto skutečnost dal na vědomí. Hlasování za prvé:

Mikroregion se cítí být přímo dotčen ve svých právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech, a to ve veškerých správních řízeních probíhajících na území svých členských obcí

Pro 15                              zdržel se 0                                  proti 0                 

Za druhé: V případě zájmu kteréhokoli svého člena se stane na území svých členských obcí účastníkem správního řízení

Pro 15                              zdržel se 0                                  proti 0                 

 

            Mikroregion Šumava – západ sdružuje území 9 šumavských obcí a zahrnuje i řadu významných podnikatelských subjektů.  Z tohoto důvodu se cítí být natolik silným subjektem, že požaduje, aby byl a partnerem  pro veškerá jednání Správy NP a CHKOŠ na správním území svých členských obcí a v rozhodování o zásadních věcech týkajících se chodu NP a CHKOŠ, jež mohou tato správní území jakkoli ovlivňovat v konečném rozhodování byl brán zřetel na jeho váhu a názor.           

Pro 15                              zdržel se 0                                  proti 0                 

 

            VH Mikroregionu požaduje, aby se  zástupce Mikroregionu ( dle § 20 z.č. 114//1992 Sb.) stal členem Rady NP Šumava a pověřuje koordinátora o zaslání žádosti na Správu NP a CHKOŠ.

Pro 15                              zdržel se 0                                  proti 0

 

Pan Schubert upozornil na činnost některých úředníků Správy NP a CHKOŠ, kteří si přivlastňují právo svévolně  ovlivňovat chod obecních záležitostí  a znemožňují či zpomalují rozvoj obcí. Tento názor sdílí i starosta Železné Rudy p. Vonásek.. Valná hromada Mikroregionu Šumava – západ vyzývá kompetentní úředníky MŽP a vedení správy NP a CHKOŠ Šumava o prověření této záležitosti a případné zjednání nápravy.

 

Pan Vonásek představil studii proveditelnosti na další rozvoj Železnorudska.

 

Hejtman Plzeňského kraje p. Zimmermann vyjádřil podporu činnosti Mikroregionu Šumava – západ a  prohlásil, že Mikroregion Šumava – západ se vzhledem k počtu obcí i významu podnikatelských subjektů v něm sdružených stává partnerem pro jednání Plzeňského kraje v oblasti Šumavy. Zároveň vyzval Mikroregion  ke vstřícnosti a spolupráci s novým vedením Správy NP a CHKOŠ

 

Valná hromada Mikroregionu deklaruje svoji vůli spolupracovat s novým vedením NP a CHKOŠ a zároveň očekává stejný postup od představitelů Správy NP a CHKOŠ.   

Pro 15                              zdržel se 0                                  proti 0                 

 

Návrh zákona o NP Šumava – p. Schubert

 

            Shrnutí historie a vývoje území rozkládajícím se v NP a CHKOŠ a  poukázání na význam Mikroregionu Šumava – západ, který se v současné době rozkládá na území 9ti Šumavských obcí na celkové ploše cca 51 000 ha.

 

            Návrh zákona o NPŠ, který byl vyhotoven RNDr. Milošem Kužvartem, JUDr. Vojtěchem Filipem, Mgr. Eduardem Zemanem a Ing. Milanem Ekertem je pro Mikroregion nepřijatelný. Nejsou zachovány logické posloupnosti. Nejprve by měl být novelizován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a pak teprve, bude-li to nutné by se mělo přikročit ke zpracování speciálního zákona o NPŠ. V současné době nejsou členové Mikroregionu Šumava – západ přesvědčeni o nutnosti jeho existence. Toto podpořil i poslanec PSP  ČR p. Papež. Zvláště byl projednán § 4 návrhu výše uvedeného zákona o tom, že zastavěná a zastavitelná území obcí na území NPŠ jsou jeho součástí.  Zde spatřují starostové obcí rozpor mezi prioritami ochrany přírody pro Správu NP a prioritami udržitelného rozvoje obcí pro obce. Měl by se tedy najít nějaký pro obě strany přijatelný kompromis. Pokud nalezen nebude mohlo by dojít až k vynětí zastavěných a zastavitelných území obcí  z NPŠ s tím, že obce nesouhlasí, aby se staly součástí CHKOŠ, kde jsou, vlivem nekompetentních rozhodnutí úředníků, podmínky snad ještě horší než v NP samotném. Náměstek MŽP vyzval Mikroregion k předložení podkladů svědčících o neadekvátním omezování života ze strany správy CHKOŠ na jejím území.

Mikroregion Šumava – západ vyzývá starosty obcí nacházejících se na území CHKOŠ k předložení podkladů koordinátorovi Mikroregionu, který je zašle p. Mikovi na MŽP.

Pro 15                              zdržel se 0                                  proti 0                 

 

Různé

 

  1. Ing. Tachovský upozornil na www stránky Mikroregionu Šumava – západ
  2. Projednání údržby silnic na Šumavě. Radní Plzeňského kraje upozornil na nařízení nepoužívat na území NP a CHKOŠ škváru.
  3. Solení silnice Železná Ruda – Klatovy (přes Javornou). Zde převažuje zájem společenský a bezpečnostní. Náměstek ministra MŽP p. Miko přislíbil prověření záležitosti a další jednání.

Usnesení.

Hlasování o přijetí usnesení VH Mikroregionu: 

Pro 15                              zdržel se 0                                  proti 0

 

Závěr