ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ RADY , OÚ MODRAVA | Mikroregion Šumava Západ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ RADY , OÚ MODRAVA

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Zápis z jednání koordinační rady , OÚ Modrava

Z Á P I S

z jednání koordinační rady  Mikroregionu Šumava – Západ

 

Místo: zasedací místnost OÚ Modrava

Datum a čas: 21. 3. 2006

Přítomni: p. Vonásek, Kroupa,  Forst, Balounová,  Bejvl,  Hones, Petráň, Veselý, Frydlevicz, Tachovský, Zavřel, Ševčík

 

 Program:       Zahájení

                             Kamerový systém Mikroregionu – 1. etapa

                             Rozvojová strategie Mikroregionu – 1. etapa

                             BAK PK

                             Letecké snímkování

                             Různé

 

Kamerový systém Mikroregionu

        představení první etapy – Investtel p. Ševčík

        Ing. Tachovský přečetl písemné připomínky p. Schuberta. Koordinační rada je bere na vědomí. Připomínky jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.          

        Koordinační rada požaduje do 31. 3. 2006 od společnosti Investtel  detailní rozpočet na  jednotlivá připojovací místa. Teprve po odsouhlasení tohoto rozpočtu starosty příslušných obcí, lze uzavřít SoD mezi Mikroregionem a Investtelem.

 

Rozvojová strategie Mikroregionu

        představení první etapy – Analytická část - Eureon Ing. Zavřel

        Ing. Tachovský přečetl písemné připomínky p. Schuberta. Koordinační rada je bere na vědomí. Připomínky jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

        Na analytickou  část bude vypracována oponentura.

        Společností Eureon bude na  analytickou část předloženo vyjádření příslušného orgánu státní správy, zda výše uvedeným záměrem nedojde k ovlivnění životního prostředí (ptačí oblast, evropsky významná lokalita na území NPŠ).

        Do 31. 3. 2006 předloží jednotliví starostové společnosti Eureon své připomínky.

        Teprve po přijetí oponentury oběma stranami, po předložení vyjádření k ovlivnění životního prostředí a po zapracování připomínek starostů bude společností Eureon proplacena faktura za vypracování Analytické části rozvojové strategie Mikroregionu.

        Analytická část není definitivní. Lze ji během projektu měnit dle připomínek starostů.

 

BAK PK

        Koordinátor vyzval starosty obcí k předložení, alespoň částečně vyplněných, projektových karet, nebo alespoň ke zpracování přehledu projektů v obcích ( jméno a identifikace zadavatele, název projektu, finanční výše projektu, datum pravděpodobné realizace, případné další známé či odhadnutelné upřesňující údaje).

        Projekty mohou být i podnikatelů (nejen obcí)).

        Jedná se o záměry. Nemusí být v letošním rozpočtu, či současném ÚP.

        Karty musí být předloženy koordinátorovi do 15. 4. 2006 (stačí e-mail)

 

 

 

Letecké snímkování

        představení společnosti JAS AIR CZ, spol. s r. o. Hosín – Ing Šašek

        Koordinační rada schvaluje pořízení leteckých snímků a letecké zmapování území Mikroregionu Šumava – západ v souvislosti s vytvořením podkladů pro projekt „Internetizace Mikroregionu Šumava – západ“.

        Koordinační  rada pověřuje koordinátora prověřením možnosti získat na tento záměr finanční dotace ze státních či evropských zdrojů

 

        Různé

        Koordinační rada schvaluje, aby  z účtu BAK a speciálních účtů vedených pro fondy a dotace mohl koordinátor čerpat bez předchozího souhlasu koordinační rady.

        Koordinační rada pověřuje koordinátora založením kontokorentního účtu u ČS, a. s. pobočka Klatovy do výše čerpání 100 000,-- Kč. Zároveň souhlasí s tím, aby koordinátor mohl účtem disponovat bez předchozího souhlasu koordinační rady.

        Koordinační rada souhlasí s převodem peněz  obcemi Mikroregionu, dle výše odsouhlasené jejich zastupitelstvy,  na účty Mikroregionu ( Kamerový systém, Regionální rozvojová strategie) k úhradě faktur. Sníží se tak úroková sazba ČS, a. s..

 

 

 

Zapsal: Ing. Tachovský

 

 

 

Antonín Schubert                                                                                   Ing. Jaroslav Tachovský