ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ RADY, OÚ MODRAVA | Mikroregion Šumava Západ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ RADY, OÚ MODRAVA

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Zápis z jednání koordinační rady, OÚ Modrava

Z Á P I S

z jednání koordinační rady  Mikroregionu Šumava – Západ

 

Místo: zasedací místnost OÚ Modrava

Datum a čas: 20. 12. 2005  9,00 – 13,00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

 

 Program:       Zahájení

                             Budování absorpční kapacity kraje - BAK

Představení smluvních partnerů Mikroregionu a jednání o podmínkách spolupráce

Příprava VH Mikroregionu                         

 

BAK 

                           Ing. Zdeněk Grundman,  manažer projektu BAK na území Plzeňského kraje, představil celý projekt. Byla předložena mapka s rozdělením území mezi jednotlivé smluvní partnery Plzeňského kraje v tomto projektu. Na většině území Mikroregionu byla jako partner PK navržena společnost Šumava Bus. Koordinační rada Mikroregionu zcela jednoznačně tuto společnost odmítla z následujících důvodů:

·        Šumava Bus je společnost zabývající se dopravou.

·        Není v očích starostů obcí dostatečně kvalifikovaná pro vytváření zásobníku projektů, tvorbu projektů samotných  a proškolování jejich zhotovitelů.

·        Neexistuje odpovídající komunikace (v lednu měly být podány první výstupy ze strany společnosti Šumava Bus týkající se zmapování území a vyjádření se ke SWOT anlýze kraje, ale do dneška se starosty nikdo se společnosti nekomunikoval o potřebách a požadavcích týkajících se jejich správních území).

·        Již od počátku vzniká nedůvěra a  obavy, zda společnost tento úkol vůbec zvládne.

 

                           Koordinační rada prohlašuje, že  Mikroregion Šumava – západ  se cítí být natolik kvalifikovaný a vládne takovou kapacitou a důvěrou starostů v daném území, že je připraven být partnerem PK pro zpracování projektu BAK na území následujících obcí: Modrava, Horská Kvilda, Kašperské Hory, Rejštejn, Srní, Prášily, Železná Ruda, Čachrov.

Důvody:

·        Zkušenosti s podáváním žádostí na dotační tituly a jejich administrace s vysokým procentem úspěšnosti

·        Mikroregion má zpracovanou regionální rozvojovou strategii části svého území (2001) a její aktualizaci (2003)

·        V současné době probíhá její další aktualizace a přepracování na celé území Mikroregionu v nové  kvalitativní rovině. Dotováno programem Interreg IIIA ČR - Bavorsko

·        Provázanost zpracovávané rozvojové strategie se schváleným návrhem VÚC okresu Klatovy, ÚP jednotlivých obcí a rozvojem sousedních bavorských obcí

·        Některé části BAK a Rozvojové strategie spolu přímo souvisí a lze tím umocnit dopad obou děl

·        Existující přeshraniční spolupráce s bavorskými obcemi, podtržená oficiálně  Smlouvou o vzájemné spolupráci z r. 2004 a neoficiálně všeobecně dobrými vztahy i osobními   vazbami jednotlivých starostů

·        Spolupráce s okolními regiony a zapojení se v rámci Euroregionu

·        Územní i lidský potenciál

·        Všeobecná důvěryhodnost mezi starosty i podnikateli

                          

                           Ing. Grundman uznal námitky koordinační rady Mikroregionu a přislíbil nápravu. V lednu by měla být připravena k podpisu smlouva o partnerství mezi Plzeňským krajem a Mikroregionem Šumava západ.

 

                            Mikroregion Šumava – západ si je vědom závazků a odpovědnosti plynoucí z partnerství s PK v projektu BAK.

 

                           Po domluvě s Ing. Grundmannem:

·        Do 15. 2. 2006 bude svolán Mikroregionem workshop, na kterém bude projednána předložená SWOT analýza PK a budou vzneseny připomínky ze strany Mikroregionu, jako podklad pro veřejné projednání v březnu 2006

·        Bude vytvářen a průběžně doplňován zásobník projektů Mikroregionu

·        Navržené projekty budou analyzovány po stránce jejich proveditelnosti (finanční možnosti na zaplacení spoluúčasti)

·        Účast na školeních BAK k přípravě a administraci projektů

·        Zajištění spolupráce s bavorskou stranou (partnerské obce v NP BaWa)

·        Další spolupráce dle dohody

 

 Představení partnerů Mikroregionu a jednání o podmínkách spolupráce

Eureon – projekt Rozvojová strategie Mikroregionu pp. Tzovairis, Zavřel

·        P. Tzovairis představil společnost Eureon,

·        Byl projednán způsob provedení díla a termíny. Podmínkou je transparentnost finančních toků, především doložitelnost nakládání s prostředky jednotlivých obcí. Na základě informací dodaných Mikroregionem a jednotlivými obcemi bude vytvořena první část díla  (I. etapa) – zmapování území, SWOT analýza a návrhy opatření. Toto bude zkonzultováno s jednotlivými starosty a po odsouhlasení bude dle tohoto návrhu vypracována strategie dalšího rozvoje.

·        Termín kontaktu s jednotlivýma starosty a vytvoření plánu komunikace do 10. 1. 2006

·        Návrh připomínek ke SWOT analýze PK v rámci projektu BAK do 31. 1. 2006

·        Termín provedení I. etapy do 28. 2. 2006

·        Další postup a termíny budou dojednány do 10. 3. 2006

 

Investtel - Informační kamerový systém pp.Ševčík, Kobrna, Hladký 

·        Informace o kamerovém systému.

·        Celkové finanční náklady na kameru (včetně rozpočítané částky na www stránky a další spojené náklady) nepřevýší dohodnutou cenu.

·        V případě, že technické zázemí nedovolí využítí všech funkcí kamery ( zoom, možnost otáčení kamerou, live provoz apod.), bude po dohodě se starostou instalována kamera levnější a bude zároveň adekvátně snížena její cena

·        Informace p. Hladkého o dotvoření a aktualizaci www stránek Mikroregionu a umístění odkazů na kamery a na server NP Ba Wa.

·        Společnost Investtel provede do 31. 1. 2006 zmapování území a po dohodě se starosty navrhne umístění jednotlivých kamer, jejich typ a dodá cenovou nabídku. V případě nevyčerpání částky bude navrženo alternativní řešení jejího čerpání v souladu s dotačními podmínkami nebo v rámci povolené změny

 

PFI – Komplexní služby pro Mikroregion p. Meluzín

·        Spolupráce na úseku daňového poradenství, vedení účetnictví včetně auditu a veřejných zakázek

·        Po předchozím projednání s koordinátorem spolupráce při získávání a administraci dotací příp. jiné předem projednané služby

·        Platby nebudou pravidelné měsíční, ale podle odvedené práce po jejím dokončení

·        Platby za získání dotace budou formou předem projednané provize  

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Tachovský