ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ RADY, OÚ MODRAVA | Mikroregion Šumava Západ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ RADY, OÚ MODRAVA

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Zápis z jednání koordinační rady, OÚ Modrava

Z Á P I S

z jednání koordinační rady  Mikroregionu Šumava – Západ

 

Místo: zasedací místnost OÚ Modrava

Datum a čas: 16. 2. 2006  9,00 – 13,00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

 

 Program:      

q       Zahájení

q       Představení první fáze projektu „Informační kamerový systém“ - Investtel

q       Představení první fáze projektu „Rozvojová strategie Mikroregionu“ – Eureon

q       Možnost dalších projektů - internetizace Mikroregionu, interaktivní informační tabule, propagační materiály

q       BAK – informace, zásobník projektů

q       Různé

 

Informační kamerový systém 

q       Informace p. Ševčíka (společnost Investtel) o průběhu projektu

q       Bylo zmapováno území, je připraven návrh typu kamer pro jednotlivé obce, včetně jejich ceny. Vzhledem k tomu, že v původním rozpočtu jsou ve všech obcí typy kamer za maximální cenu, dojde k cenové úpravě. Jako kompenzace za nižší ceny kamer v některých lokalitách bude po dohodě Investtelu se starosty příslušných obcí navrženo alternativní řešení, které bude předáno koordinátorovi k jednání se správcem dotace o možné změně projektu. Po jejím schválení bude změna přijata. Prioritně bude jednáno o změně v rámci obce, nenajde-li se, pak dojde k řešení v rámci Mikroregionu. Nedojde-li ani tady k nalezení vhodného řešení bude část dotačních peněz vrácena.

Termíny: do 10. 3. 2006 předloží Investtel jednotlivým starostům finanční čerpání

               do  21. 3. 2006 předloží Investtel návrh změn včetně kompenzací

                k odsouhlasení na koordinační radě Mikroregionu.

                          

Regionální rozvojová strategie Mikroregionu

q       Informace Ing. Zavřela (společnost Eureon) o průběhu projektu. Starostům byla předložena pracovní verze k připomínkování.

Termíny: do 24. 2. 2006 zašlou starostové společnosti Eureon své připomínky, které

                budou ve strategii zohledněny.

                do 10. 3. 2006 společnost Eureon připraví konečnou verzi první etapy a

                zašle ji starostům ke konečnému schválení

                21. 3. 2006 bude koordinační radě předložena  konečná verze 1. etapy 

                k odsouhlasení.

 

Možnost dalších projektů - internetizace Mikroregionu, interaktivní informační tabule

q       Informace o možnosti internetizace Mikroregionu. Starostům byly předány materiály k prostudování. Na příští koordinační radě bude, dle zájmu, rozhodnuto o podání žádosti o dotace na tento projekt.

q       Interaktivní informační tabule. Bylo již schváleno na VH Mikroregionu. Projekt je stále sledován. V případě dotačního titulu bude podána žádost.

 

BAK

q       Informace o projektu BAK. V programu je vytvoření zásobníku projektů.

q       Mikroregion pověřuje koordinátora jednáním s PK v rámci projektu BAK PK. Jednotlivé úkoly může koordinátor zadat na náklady PK odborně způsobilé právnické nebo fyzické osobě. Tím se však nemůže zbavit odpovědnosti vůči sdružení.

q       Koordinační rada souhlasí, aby byla sepsána  dohoda o pracovní činnosti mezi Mikroregionem Šumava – západ a Ing. Jaroslavem Tachovským na spolupráci při koordinaci a realizaci projektu BAK PK. Jakékoli platby plynoucí z této smlouvy nebudou z prostředků Mikroregionu, ale z prostředků PK. Za Mikroregion smlouvu podepíše Antonín Schubert.

 

Různé

q       Do 10. 3. 2006 budou starostům předány k podpisu  smlouvy s ČS, a. s. o ručitelském závazku do výše ručení každé obce dle účasti na projektu ( jak již bylo schváleno v jednotlivých zastupitelstvech).  – podmínka profinancování projektů ČS, a. s.

q       Dne 2. 3. 2006 v 9,00 hod se koná workshop projektu BAK PK v hotelu Šumava v Srní za účasti náměstka MŽP RNDr. Františka Pojera a Ing. Jiří Faifra, ředitele odboru regionálního rozvoje MMR

q       Příští koordinační rada Mikroregionu se koná dne 21. 3. 2006 za účasti náměstka MMR doc. Ing. Jiřího Patočky, CSc.

 

 

Zapsal: Ing. Tachovský