VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - SRNÍ 23.05.2005 | Mikroregion Šumava Západ

VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - SRNÍ 23.05.2005

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Valná hromada Mikroregionu - Srní 23.05.2005

Z Á P I S

Z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava – Západ

 

Místo: Hotel Šumava Srní

Datum a čas: 23. 5. 2005  10,00 – 13,00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

 

 Program:       Zahájení

                             Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu a  jmenování zapisovatele

Změna stanov                          

Zpráva o činnosti Mikroregionu                          

Zpráva o hospodaření Mikroregionu                          

Revizní zpráva                          

Spolupráce s NP a CHKOŠ, Plán péče v NPŠ                          

Účast na veletrzích cestovního ruchu a propagace území

Aktualizace internetové prezentace

Dokončení rozvojové strategie                

Různé

Diskuse

Usnesení

Závěr

                Hlasování o navrženém programu VH

Pro 16                                       zdržel se 0                                     proti 0

 

Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu a jmenování zapisovatel e

   Komise pro usnesení ve složení: p. Bejvl, p. Petráň,  p.Sklenář

 Pro 16                                        zdržel se 0                                     proti 0

  Ověřovatel zápisu p. Rubáš

 Pro 16                                        zdržel se 0                                     proti 0

  Zapisovatelem byl jmenován p. Vonásek

 

Změna stanov:

Návrh koordinační rady, která dvakrát zasedala v rozšířeném složení, jednou se starosty obcí, podruhé s podnikatelskými subjekty je následující:

 

Článek V. Vznik členství

Doplnit o bod 3.

Valná hromada bude o členství žadatele z řad podnikatelských subjektů rozhodovat pouze na základě doporučení starosty příslušné obce, na jejímž území žadatel podnikatelskou činnost vykonává.

 Pro 16                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

Článek VI. Zánik členství :

Bod 6. ve znění Členství zaniká neplněním povinností dle článku XXI. Vyloučení musí být schváleno valnou hromadou“ se vypouští a nahrazuje se textem :

Člen sdružení může být na návrh koordinační rady vyloučen pokud :

a)      se bez omluvy nezúčastnil alespoň dvou po sobě jdoucích jednání valné hromady

b)      neuhradil ani po výzvě členský příspěvek

c)      který porušuje své povinnosti vyplývající ze stanov, ačkoli byl k jejich plnění vyzván a na možnost vyloučení upozorněn

Bod 7. Vyloučení musí být schváleno valnou hromadou.

    Pro 16                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

Článek X. Orgány sdružení

 • „Předseda koordinační komise – koordinátor sdružení“ se nahrazuje „Předseda koordinační rady – koordinátor sdružení“
 • „Koordinační komise“ se nahrazuje „Koordinační rada‘
 • V dalším textu Stanov obdobně: „Předseda koordinační komise – koordinátor sdružení“ se nahrazuje „Předseda koordinační rady – koordinátor sdružení“ a „Koordinační komise“ se nahrazuje „Koordinační rada‘

    Pro 16                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

Článek XXI. Vklady a příspěvky.

Bod 1. „Členský vklad řádných členů sdružení činí k datu platnosti těchto stanov ve 500 Kč/rok, splatný výhradně v penězích. První příspěvky jsou splatné do 10 dnů po zápisu do registru sdružení, ostatní pak do konce března kalendářního roku“ se vypouští a nahrazuje se tímto textem :

Bod 1. Jednorázový registrační příspěvek činí minimálně 25.000,- Kč a je splatný do 10 dnů po zápisu do registru sdružení.

Bod 2. Udržovací roční příspěvek činí :

a)      pro obce 3,- Kč za obyvatele, minimálně 1.000,- Kč za rok

b)      pro podnikatelské subjekty 2 500,- Kč/rok

Členský příspěvek je splatný do konce měsíce března každého roku

Bod 3. Vklady a příspěvky se ukládají na účet sdružení č. 174536876/0300 vedený u ČSOB, a.s. v Železné Rudě.

Pro 16                                          zdržel se 0                                     proti 0

 

Valná hromada bere na vědomí změnu názvu společnosti ARC – H Plzeň na ARC – H Hradec Králové.

 

Zpráva o činnosti Mikroregionu

Tato zpráva zahrnuje období od 29. 11. 2004 do dnešní VH.

 

Úkoly a jejich plnění:

 1. Pokračovat v naplňování zaktualizované rozvojové strategie Mikroregionu.
 2. Starostové obcí Mikroregionu připraví návrhy projektů vhodných k zařazení do regionální rozvojové strategie a osloví případné podnikatelské subjekty.

Tyto úkoly jsou průběžně plněny. Nadále trvají.  Podrobnější informace  jsou uvedeny v samostatném bodě programu „ Dokončení Rozvojové strategie Mikroregionu“. Odpovídá Ing. Tachovský a starostové obcí.

 

 1. Účastnit se nadále na jednáních o dopravní infrastruktuře Plzeňského kraje a zastupovat zájmy Mikroregionu.

      Odpovídá: Ing. Tachovský, p. Vonásek                                               Termín: Průběžně

Tento úkol je průběžně plněn, nadále trvá.                 Odpovídá Ing. Tachovský, p.Vonásek

           

 1. Vytvoření prezentace Mikroregionu – Tvorba propagačních materiálů a možnost prezentace Mikroregionu na veletrzích cestovního ruchu jako celku a prověření možnosti získání dotací na tento záměr.

     Tento úkol byl splněn. Podrobnější informace  jsou uvedeny v samostatném bodě programu „Účast na veletrzích cestovního ruchu a propagace území“  

             

 Zpráva o hospodaření Mikroregionu. - pokladník Mikroregionu pan Rubáš.

 VH ukládá všem  svým členům, zaplatit  příspěvky za rok 2005 do 30. 6. 2005 na účet č. 174536876/0300 vedený u ČSOB v Železné Rudě. Zároveň ukládá do stejného termínu doplatit příspěvky za rok 2004 CK Vaca, Železnorudskému klubu, Cyklonetu, Bohemice rustice a ČD stanice Klatovy.

S prostředky Mikroregionu je nakládáno v rámci zákona.

Hlasování o přijetí zprávy o hospodaření Mikroregionu:

           Pro 16                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

Zpráva revizní komise –za revizní komisi p. Vonásek

V činnosti Mikroregionu nebylo shledáno nic co by odporovalo zákonům či Stanovám      

Mikroregionu.

Zpráva se dává pouze na vědomí, nehlasuje se o ní.

     

Spolupráce Mikroregionu s NP a CHKOŠ, plán péče o NPŠ

            Na dané téma byly předloženy dvě zprávy, které jsou nedílnou přílohou zápisu z jednání VH.

Zpráva p. Schuberta – příloha č. 1

Zpráva p. Honese – příloha č. 2

 

Zprávy budou projednány na poradě Mikroregionu a na koordinační radě, která předloží příští VH stanovisko.

           Odpovídá: Ing. Tachovský, p.Hones, p.Schubert                            Termín: do příští VH

 

Účast na veletrzích cestovního ruchu a propagace území

Mikroregion připravil v únoru 2005 stánek na veletrh cestovního ruchu Holiday World v Praze. Byl to historicky první stánek Šumavy na takovéto akci. Tento stánek při své premiéře vyhrál první cenu v kategorii stánků do 50 m 2, což je výrazným úspěchem. Veletrhu se ve stánku Šumavy účastnily  i obce v NP Bavorský Les. Na druhé straně se Šumava prezentovala na veletrhu v Augsburku ve stánku obcí v NP Bavorský Les. Úkol tedy byl velice úspěšně splněn. 

 

Koordinační rada doporučuje VH Mikroregionu schválit další prezentaci na veletrzích cestovního ruchu ve spolupráci s NP a CHKOŠ a s obcemi v NP Bavorský Les a pověřit pana Sklenáře a Ing. Tachovského vybráním vhodných veletrhů. Na dalších akcích se již Mikroregion bude prezentovat pod svou hlavičkou a se svým logem. Dále bude spolupracováno se Správou NP a CHKOŠ, s obcemi v NP Bavorský Les a s agenturou Lucie.

Odpovídá: Sklenář,  Ing.Tachovský                                                              Termín: 30. 6. 2005

                            Pro 16                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

 

 

VH pověřuje koordinátora Ing. Tachovského k podání žádosti na získání prostředků fondů EU na prezentaci Mikroregionu na veletrzích cestovního ruchu a dále ho pověřuje zřízením zvláštního účtu za tímto účelem. VH schvaluje zřízení tohoto účtu.

Odpovídá: Ing.Tachovský                                                                        Termín: do 30. 6. 2005

                            Pro 16                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

Aktualizace internetové prezentace

Shrnutí z minulé VH:   

Přibližně rok existují webové stránky Mikroregionu, které spravuje společnost ŠumavaNet. Stránky byly vytvořeny s určitou představou, ale jejich provoz nás dovedl k názoru, že  stávající spíše „úřednické“ stránky Mikroregionu je nutno zatraktivnit. Musí nejen vypovídat o chodu Mikroregionu, ale být i zajímavé pro turisty. I jednání s bavorskými partnery a porovnání jejich webu s naším a vyhodnocení možnosti budoucí určité kampaktibility obou internetových stránek potvrdilo správnost tohoto názoru. Společnost ŠumavaNet již s koordinační radou Mikroregionu zkonzultovala jejich zamýšlenou podobu a je připravován návrh, který bude připraven k projednání na příští VH Mikroregionu.

 

Plnění úkolu: Úkol je plněn. Webové stránky byly již zčásti přepracovány. Zbývá úkol dokončit, a to jak ze strany ŠumavaNetu, tak i obcí Mikroregionu. Úkolem starostů, který stále trvá je dodání podkladů ŠumavaNetu. Jedná se informace o obcích jejich mutace v němčině a angličtině.

 

VH schvaluje dokončení internetových stránek společností ŠumavaNet. Pověřuje p. Schuberta a Ing. Tachovského dalším jednáním se Šumava Netem. Starostové obcí dodají do 30. 6. 2005 podklady o obcích v češtině.

Odpovídá: p.Schubert,  Ing.Tachovský, starostové obcí                         Termín: do 30. 6. 2005

                            Pro 16                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

VH pověřuje koordinátora Ing. Tachovského k podání žádosti na získání prostředků fondů EU na dokončení www stránek Mikroregionu a dále ho pověřuje zřízením zvláštního účtu za tímto účelem. VH schvaluje zřízení tohoto účtu.

Odpovídá: Ing.Tachovský                                                                       Termín: do 30. 6. 2005

                             Pro 16                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

Dokončení rozvojové strategie 

 

            Na minulých VH Mikroregionu byly jednotlivými starosty obcí i některými právnickými osobami předloženy návrhy a náměty rozvoje. Tyto návrhy byly VH schváleny jako rozvojové dokumenty Mikroregionu.    

 

Pan starosta Schubert svolal na Modravu jednání starostů se společností Eureon a s Consultingem ČS. Byla předjednána možnost vypracování Rozvojových strategií pro jednotlivé obce případně i pro  podnikatele Mikroregionu a pak jejich následné zapracování do jednoho zastřešujícího dokumentu pro celý Mikroregion. Další jednání již musí vést jednotlivá zastupitelstva obcí či podnikatelské subjekty Mikroregionu. Řada starostů již s Eureonem jednala. Je nyní i na podnikatelské sféře, aby předložila své náměty, či projekty.

 

 

VH schvaluje dokončení Rozvojové strategie Mikroregionu a pověřuje Ing. Tachovského dalším jednáním se společností Eureon.

Odpovídá: Ing.Tachovský                                                                       Termín: průběžně

                            Pro 16                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

VH pověřuje koordinátora Ing. Tachovského k podání žádosti na získání prostředků fondů EU na dokončení Rozvojové strategie Mikroregionu a dále ho pověřuje zřízením zvláštního účtu za tímto účelem. VH schvaluje zřízení tohoto účtu.

Odpovídá: Ing.Tachovský                                                                       Termín: do 30. 6. 2005

                            Pro 16                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

Různé

·        Koordinační rada doporučuje svolávat porady členů Mikroregionu, dle potřeby, cca 1/čtvrtletí. VH toto bere na vědomí.

 • VH pověřuje p. Schuberta jednáním s krajským ředitelem Policie ČR o  zajištění policejní služby na území Mikroregionu.

Odpovídá: p. Schubert                                                                          Termín: do 30. 6. 2005

                           Pro 16                                        zdržel se 0                                     proti 0

 • VH pověřuje Ing. Tachovského svoláním schůzky mezi českými a bavorskými politiky a představiteli státní správy k jednání o příhraniční oblasti a o možnosti otevření hraničního přechodu Modrý Sloup.

Odpovídá: Ing. Tachovský                                                                     Termín: do 30. 9. 2005

                          Pro 16                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

Usnesení

Hlasování o přijetí usnesení VH Mikroregionu: 

Pro 16                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

 

 

Nedílnou přílohou tohoto zápisu je příloha č. 1 a příloha č. 2 viz další stránky.

 

 

 

 

Antonín Schubert                                                                               Ing. Jaroslav Tachovský

Předseda Mikroregionu                                                                      Předseda koordinační rady

 

 

 

P Ř Í L O H A  č. 1

 

Dne 17. srpna loňského roku vydaly obce mikroregionu Šumava – západ společné stanovisko k žádosti ředitele Správy NP a CHKO Šumava o vyjádření k připravovaným změnám zónace NP Šumava a Plánu péče Národního parku Šumava.

 

Podstatou tohoto stanoviska bylo :

 

-         změna zónace musí vycházet z platné legislativy

-         při rozhodování respektovat obecně platný princip veřejného zájmu a respektovat cíle trvale udržitelného rozvoje

-         před rozšířením I. zóny uskutečnit analýzu rizik spojených s krátkodobým nárůstem rozlohy I. zóny na třetinu území národního parku

-         odmítnutí nepodložených experimentálních procesů v šumavské přírodě založených na administrativním rozhodnutí

 

jako protiváhu obce žádaly zahájení procesů, jejímž výsledkem by bylo tolik chybějící legislativní uspořádání, zejména pro proces administrativního rozhodování Správy NP a CHKO Šumava.

Tento požadavek je dlouhodobý a vyplývá z celkové neuspořádanosti území a ze skutečnosti, že není zájem ze strany tvůrců legislativy uskutečnit v této věci potřebná opatření směřující ke předložení kvalitního návrhu zákona o Národním parku Šumava a urychlenou změnu Plánu péče o Národní park Šumava.

Oprávněně se domnívám, že velmi málo z požadovaného se stalo skutečností. Pravdou však je, že zástupce mikroregionu Šumava – západ se stal členem Rady Národního parku Šumava.

 

Pokud se zde zbývám historií, dovolím si upozornit rovněž na jeden důležitý dokument, který podepsalo dne 9.7 2004 sedm zástupců mikroregionu Šumava – západ a zástupce Svazu vlastníků obecních lesů. Tímto dokumentem jsme vyzývali ministra ŽP, aby zajistil dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny ze strany Správy NP a CHKO Šumava. Proti podstatě tohoto dokumentu nemám nic, ovšem pouze za předpokladu, že by 1.6., tedy měsíc před podepsáním tohoto dokumenty nebyli všichni na jednání s ministrem, které se uskutečnilo na Modravě. Tehdy odjel ministr spokojen, protože nikdo neměl žádné připomínky. Proto považuji za zcela legitimní, že v pracovním rozhodování pana ministra tento dokument nenabyl potřebné vážnosti.

 

Vrátím se ale k současnosti. To, že tlak ze strany obcí je trvalý, to si Správa NP a CHKO Šumava uvědomuje zcela jistě. Všichni mi jistě potvrdíte, že stávající ředitel Správy je ve vztahu s regionem mnohem kontaktnější. Na Správě byla ustanovena funkce tajemníka pro regionální záležitosti a ředitel se zúčastňuje nejen pracovních zasedání zastupitelstva, ale zároveň řádných veřejných zasedání. Nedávno jsem ze strany regionu slyšel názor, že tomu tak není. V takovém případě jsem ochoten připustit pouze takový názor, že se jedná o chybu ze strany regionu, tedy konkrétní obce, nikoliv chybou ing. Pavlíčka.

Mnohé se však nepodařilo a skutečně na příkladech poukáži, že se ani podařit nemůže.

 

Národní park Šumava byl zřízen národním parkem 20. března 1991 usnesením vlády č. 163. Tímto dnem a naprosto stejným legislativním procesem byl zřízen Krkonošský národní park pouze po jiným číslem usnesení a to 165. Pokud tyto dvě normy porovnáte, tak jsou tam změněny pouze názvy a u NP Krkonoše jsou stanoveny rámce ochranného pásma. To u NP Šumava tvoří chráněná krajinná oblast. Proč o tom hovořím? Máme zde obecný zákon o ochraně přírody a krajiny, platný snad pro všechny stejně a máme zde dvě identické usnesení vlády zakotvené ve sbírce zákonů ve kterých jsou pouze změněny místopisné názvy. Tak proč je Šumava tolik mediálně špiněna a ostouzena a to i na mezinárodní úrovni. Znáte snad zde přítomní jméno ředitele Krkonošského národního parku? Ale Žlábka znáte jistě, tedy jméno Žlábek.

Jsme zde kolektivní orgán, který má myslím společný zájem na co nejrychlejším uspořádání poměrů zde na Šumavě.

Opravdu se domnívám, že se o toto pokusila rovněž Správa NP a CHKO Šumava. Předložila obcím svoji VIZI a STRATEGII. Můj původní projev měl být zaměřen k tomuto dokumentu, ale prosím nechtějte slyšet moje výtky. Obecně lze říci, že takto zpracovaný dokument, je pouze vlastní byrokratickou analýzou těch autorů tohoto díla, kteří si uvědomují, že nebyli schopni naplnit strategické dílo předešlé. Jeden strategický dokument již zde máme. Je to již citovaný Plán péče Národního parku Šumava. Není to plán péče „o“ Národní park Šumava, ale doslova Plán péče Národního parku Šumava, který je platný pro období 2001 – 2010. Je tedy ve své polovině platnosti. Kdo neví, tak tomu sděluji, že jsem profesí lesník. Slova která nyní pronesu však nevycházejí z mé profese, ale z objektivního posouzení. Tak jak jsou v tomto plánu péče popsány procesy péče o lesní ekosystémy, tak se v případě tohoto plánu jedná o jediný z mála použitelných profesionálně zpracovaných strategických cílů. Většina toho ostatního jsou obecné proklamace. Proto nebyl tento dokument ze strany obcí přijat a na základě formy projednávání, či spíše neprojednávání byl zcela odmítnut.

A jsme tedy opět na počátku. Máme jeden zákon, zcela stejná usnesení vlády, která se naplňují naprosto odlišně a nakonec obecně odmítnutou základní strategickou směrnici. Co nám tedy určuje jaký chceme mít národní park do budoucnosti? Pro nezasvěcené uvádím, že národní prk je v kategorizaci světového svazu ochrany přírody kategorie II. Kategorie I jsou vědecké rezervace, III přírodní památka, tedy chráněné území zřízené převážně pro ochranu specifických přírodních jevů , IV je území zřizované pro účely ochrany prováděné cestou managementových zásahů a V je chráněné území zřízené především pro ochranu přírody a rekreaci.

Pro názornost učiním vysvětlení:

Kategorii II lze označit území  pouze v bezzásadové zóně na Modravě, kde však neprobíhá nebo probíhá v naprostém chaosu proces, kterým by byl návštěvník vychováván na základě prožitků s nedotčenou přírodou, kde environmentální a přírodní vzdělávání a výchova jsou součástí návštěvnického managementu a kde jsou primárním úkolem rekreační programy. Že by se jednalo o utopii? Proč? Národní park Bavorský les je přímo, opakuji přímo za státní hranicí se Spolkovou republikou Německo.

Národní park Krkonoše je oproti tomu ve své podstatě zcela jasná kategorie V.

Co to tedy na Šumavě máme?

 

Já tedy z tohoto místa žádám a navrhuji zařadit do usnesení a vyžadovat po vládě české republiky jasnou deklaraci pro Národní park Šumava.

 

Šumava je mým životním prostorem. Vyhlášení národního parku jsem sledoval z křivoklátského exilu, ale byl jsem tomuto procesu nakloněn. Zejména také proto, že jsem měl porovnání s Národním parkem Bavorský les. Nedávno ve Zdíkově řekl ředitel tamního parku, že dílčí kroky mohou být jakékoliv, nikdy se však neodkloní od dosažení strategického cíle, kterým je vybudování národního parku. Je to jasná deklarace toho, že tam, se národní park buduje. Já si ale nejsem vůbec jist, co se buduje tady.

V Národním parku Šumava se v zájmu ochrany zakonzervovávají rozlehlé plochy, v Národním parku Bavorský les se stanovuje návštěvnický režim tak, aby nikdo nebyl nahnán do přecpaných dopravních koridorů na kterých je jakákoliv absence čehokoliv. Víte že Národní park a CHKO je biosférickou rezervací UNESCO? Víte že ČR má svého stálého zástupce pro Šumavu při UNESCO?. Víte, že 3.615 hektarů  Modravských slatí je nejrozsáhlejší zvláště chráněné území NPŠ. Víte co je to Ramsarská smlouva? . Je to mezinárodní smlouva pro ochranu mokřadů podepsaná v Ramsaru. Co jsou to mokřady víte, ale víte co jsou to vrchoviště?

Nevíte. Ale z médií víte, že se v národním parku krade!

Jaký je tedy výsledek více než čtrnáctileté existence Národního parku Šumava?  Co šumavák to zloděj?

Na závěr bych chtěl pouze jediné. Je třeba si uvědomit, že ta přehrada problémů se nenaplnila od nástupu pana ředitele Pavlíčka. I pouhá myšlenka na toto zdůvodnění by byla velmi pokrytecká. Co je však nutné si uvědomit, to je skutečnost, že před rokem začala pomyslně přetékat.

 

Po jasné , naplnitelé a celospolečensky projednané deklaraci je povinností každého naplnit cíle jejímž výsledkem bude mezinárodně uznávaná marketingová značka NÁRODNÍ PARK

   

 

P Ř Í L O H A  č. 2

NPŠ – vystoupení na VH Mikroregionu Šumava západ – Srní ,  23.5.2005.

 

 1. Obce NPŠ se mohou ztotožnit s materiálem „O Šumavě společně“ a s usnesením zastupitelstva kraje, které bylo k tomuto materiálu přijato. V zásadě tento materiál vyjadřuje postoje obcí, které již byly prezentovány při různých příležitostech v minulém roce i v posledních měsících.  Na žádný z těchto materiálů však vedení NPŠ a MŽP přímo nereagovalo. Uvedený  materiál považujeme za vyčerpávající základ pro formulaci  cílů a dlouhodobé strategie směřování  NPŠ. Obce však považují za naprosto zásadní věnovat přednostně pozornost současnému výkonu péče o NPŠ ze strany SNPŠ a MŽP, neboť ze zkušeností z minulých let (rozsáhlé škody na lesních porostech způsobené nezasahováním proti škůdcům), jakož i z informací o změnách v přístupu současného managementu, vyplývají oprávněné obavy, že by brzy mohla být debata o dalším směřování NPŠ bezpředmětná. V tomto smyslu vidíme i postupný odklon od zásad uvedených v Nařízení vlády 163/1991 Sb. a zákona č.114/92 Sb.

 

 1. Za zásadní a nadřazený veřejný zájem, který by měl usměrňovat trvale udržitelný život a rozvoj regionu Šumava považují obce udržení a zlepšování ekologické stability území jako celku i jeho jednotlivých subsystémů. Toto kriterium není jen  kriteriem ochrany přírody, ale i životním zájmem trvale udržitelné existence a rozvoje obcí. V tomto smyslu přestavuje klíčovou roli udržení a zlepšování stavu lesů , a to nejen z hlediska jejich  ochrany jakožto přírodních fenoménů, ale a především z hlediska zachování a zlepšování jejich ekologických a mimoprodukčních funkcí, které svým významem daleko překračují hranice regionu Šumava (vodní režim, ochrana půdy, ochrana klimatu ap.). Obce proto  nepřipustí žádná opatření v managementu NPŠ, která by znamenala riziko oslabení uvedených funkcí lesů, ať již s krátkodobými či dlouhodobými dopady jakož i rozpad a zánik ekosystémů, k jejichž ochraně byl NPŠ založen. V tomto se obce opírají o platnou legislativu ochrany životního prostředí (zák. č.17/1992 Sb.), ochrany přírody (zák. č. 114/1992 Sb.) a Nařízení vlády č.163/1991 Sb.  Obce však právem očekávají, že se nebudou muset nadále domáhat toho, aby  stát vystupoval jako jednoznačný ochránce tohoto veřejného zájmu.

 

 1.  V návaznosti na předchozí bod konstatujeme, že vlivem rozhodování státní správy ochrany přírody (potažmo MŽP) a SNPŠ došlo v minulých letech díky nezasahování proti škůdcům a dalším opatřením k takovým škodám na lesních porostech, které znamenají z krátkodobého i dlouhodobého hlediska významné zhoršení stavu rozsáhlých ploch lesních porostů oproti stavu před zřízením NPŠ. To představuje též riziko pro turistické a rekreační využití určitých částí NP (uzavírání cest apod.) Pro debatu o dalším směřování NPŠ považujeme za naprosto nezbytné vyhodnocení uvedených kroků, a to jak z hlediska správních postupů a rozhodnutí, tak i z hlediska současných poznatků  příslušných vědních (ekologických) disciplín.

 

 1. Z uvedených argumentů vyplývá, že do doby, než bude odpovídajícím postupem schválen jakýkoliv nový management NPŠ je třeba učinit vše pro to, aby mezitím nedošlo k šíření nevratných škod na předmětných lesních porostech. To by totiž znamenalo, že by další debaty o rozvoji obcí v NPŠ, turistickém využití   NPŠ atd. nemusely mít již žádný smysl. Odmítáme koncept NPŠ jakožto laboratoře ověřování různých hypotéz, jejichž vyhodnocením by se mohli zabývat až naši potomci po několika staletích. I ve vztahu k evropské veřejnosti považují obce NPŠ za svoji odpovědnost uhájit „Zelenou střechu Evropy“ pro současné i budoucí generace.

 

Horská Kvilda, dne 23.5.2005

 

 

                                                                                             Eduard Hones, starosta obce