VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - MODRAVA 24.11.2005 | Mikroregion Šumava Západ

VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - MODRAVA 24.11.2005

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Valná hromada Mikroregionu - Modrava 24.11.2005

Z Á P I S

z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava – Západ

 

Místo: zasedací místnost OÚ Modrava

Datum a čas: 24. 11. 2005  9,00 – 13,00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Program:         Zahájení

                              Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu a  jmenování zapisovatele

Zpráva o činnosti Mikroregionu                          

Zpráva o hospodaření Mikroregionu                          

Revizní zpráva                          

Zpráva o úspěšných žádostech Mikroregionu na čerpání fondů EU

Čerpání finančních prostředků z fondů EU

Změna stanov                          

Různé

Diskuse

Usnesení

Závěr

 

        Hlasování o navrženém programu VH

         Pro 17                                       zdržel se 0                                     proti 0

 

Volba komise pro usnesení, ověřovatele zápisu a jmenování zapisovatel       e

   Komise pro usnesení ve složení: p. Bejvl, p. Petráň,  p.Sklenář

 Pro 17                                        zdržel se 0                                     proti 0

  Ověřovatel zápisu p. Rubáš

 Pro 17                                        zdržel se 0                                     proti 0

  Zapisovatelem byl jmenován p. Ševčík

 

Zpráva o činnosti Mikroregionu

      Tato zpráva zahrnuje období od 23. 5. 2005 do dnešní VH.

Úkoly a jejich plnění:

1.      Pokračovat v naplňování zaktualizované rozvojové strategie Mikroregionu.  Za tento bod odpovídal Ing. Tachovský a starostové jednotlivých obcí. Termín  průběžně.

2.      Starostové obcí Mikroregionu připraví návrhy projektů vhodných k zařazení do regionální rozvojové strategie a osloví případné podnikatelské subjekty.

3.      VH pověřuje koordinátora podáním žádosti na získání prostředků z fondů EU a založením zvláštního účtu na vytvoření Rozvojové strategie Mikroregionu.

4.      VH schvaluje pokračovat v jednáních o dopravní struktuře na území Mikroregion. Odpovídali Tachovský, Vonásek, termín průběžně.

Bod č. 4 je přiřazen k rozvojové strategii, neboť s ní přímo souvisí.

Tyto úkoly jsou průběžně plněny.

 Podrobnější zhodnocení a zpráva jsou obsaženy  v bodech označených v programu VH jako „Zpráva o úspěšných žádostech Mikroregionu na čerpání fondů EU“ a „Čerpání finančních prostředků z fondů EU.“        

5.      Prezentace Mikroregionu na veletrzích cestovního ruchu a prověření možnosti získání dotací na tento záměr. Odpovídali Sklenář, Tachovský.

Na tento záměr byla podána žádost o dotační titul z fondů EU. Neúspěšná. Zde se rozchází pohled bavorské strany se způsobem loňské české prezentace. Bavorsko nekomerční, prezentace oblasti – BaWa, Česko komerční vstup podnikatelů – nelze dotovat z prostředků EU. Mikroregion nemá finanční prostředky na samostatnou prezentaci. Proto jednotliví členové, dle vlastního uvážení, spolupracují s iniciativou, kterou založil p. Sklenář a mají možnost se prezentovat ve stánku, který zajišťuje agentura Lucie z Vimperka..

6.      VH souhlasí s dopracováním webových stránek Mikroregionu, pověřuje koordinátora podáním žádosti na získání prostředků z fondů EU a zřízením zvláštního účtu na tento záměr.

     Tento úkol je průběžně plněn.

 Podrobnější zhodnocení a zpráva jsou obsaženy  v bodech označených v programu VH jako „Zpráva o úspěšných žádostech Mikroregionu na čerpání fondů EU“ a „Čerpání finančních prostředků z fondů EU.“ 

7.      VH pověřuje p. Schuberta jednáním s krajským ředitelem Policie ČR o zajištění policejní služby na území Mikroregionu. Odpovídal p. Schubert, termín do 30. 6. 2005.

S Policií ČR bylo jednáno. Jednání však byla neúspěšná. Policie ČR má jinou koncepci než je představa Mikroregionu Šumava – západ.

8.      VH pověřuje koordinátora svoláním schůzky mezi českými a bavorskými politiky a představiteli státní správy k jednání o příhraniční oblasti a o možnosti otevření hraničního přechodu Modrý Sloup. Splněno.Viz přiložený zápis z jednání na Horské Kvilně.

Doplnění tohoto bodu – návrh p. Sklenář: VH Mikroregionu trvá na otevření přechodu Modrý Sloup v trase původní historické cesty, a to co v nejbližším termínu.

       Pro 17                                        zdržel se 0                                     proti 0

Hlasování o přijetí zprávy o činnosti Mikroregionu:

          Pro 17                                       zdržel se 0                                     proti 0

 

Zpráva o hospodaření Mikroregionu -  pan Rubáš.

 VH ukládá všem  svým členům, zaplatit  příspěvky za rok 2005 do 30. 12. 2005 na účet č. 174536876/0300 vedený u ČSOB v Železné Rudě. Zároveň ukládá do stejného termínu doplatit příspěvky za rok 2004 CK Vaca, Železnorudskému klubu, Cyklonetu a ČD stanice Klatovy.

S prostředky Mikroregionu je nakládáno v rámci zákona.

Hlasování o přijetí zprávy o hospodaření Mikroregionu:

Pro 17                                       zdržel se 0                                     proti 0

 

Zpráva revizní komise – za revizní komisi předal zprávu koordinátorovi  p. Vonásek – omluven nemoc

V činnosti Mikroregionu nebylo shledáno nic co by odporovalo zákonům či Stanovám      

Mikroregionu.

Zpráva se dává pouze na vědomí, nehlasuje se o ní.

 

 

Zpráva o úspěšných žádostech Mikroregionu a čerpání fondů EU

Čerpání finančních prostředků z fondů EU

Tyto body spolu souvisí, proto bylo jejich projednávání sloučeno.

q       Informační kamerový systém Mikroregionu Šumava - Západ

Základní informace o projektu podal koordinátor Ing, Tachovský

Projekt „Informační kamerový systém“ zahrnuje i  www stránky Mikroregionu – revokace usnesení 9/05 z 23. 5. 2005 a změna z „dopracování webových stránek“ na „Informační kamerový systém“

           Pro 17                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

Finanční objemy:   náklady celkem                            1 980 000,-- Kč

                               Interreg                                         1 485 000,-- Kč

                               Podíl Mikroregionu                         495 000,-- Kč

Podíly jednotlivých obcí byly nebo budou schváleny do konce roku 2005  v zastupitelstvech a doloženy koordinátorovi, aby mohl být čerpán úvěr od ČS, a. s.

 

VH souhlasí s realizací projektu „Informační kamerový systém Mikroregionu Šumava – Západ,“ a schvaluje společnost Investtel, s. r. o., Domažlické předměstí 610, Klatovy jako  dodavatele.

                          Pro 17                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

q       Rozvojová strategie Mikroregionu Šumava - Západ

Základní informace o projektu podal koordinátor Ing, Tachovský

Finanční objemy:   náklady celkem                            1 392 300,-- Kč

                               Interreg                                            951 915,-- Kč

                               Podíl Mikroregionu                         440 385,-- Kč

Podíly jednotlivých obcí byly nebo budou schváleny do konce roku 2005  v zastupitelstvech a doloženy koordinátorovi, aby mohl být čerpán úvěr od ČS, a. s..

 

VH souhlasí s realizací projektu „Zpracování rozvojové strategie Mikroregionu Šumava – Západ,“ a schvaluje společnost Eureon, a. s. Dělnická 12, Praha 7 jako dodavatele.

                           Pro 17                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

Účty na oba projekty jsou již založeny.

 

Profinancování předem zajištěno ČS – podmínkou již zmíněná usnesení zastupitelstev a dále navržené usnesení VH Mikroregionu ve znění: „VH schvaluje uzavření smlouvy o úvěru ve výši 3 400 000,-- Kč na realizaci Kamerového informačního systému a Zpracování rozvojové strategie Mikroregionu Šumava – Západ se splatností do 2 let a zajištěním ručitelskými závazky členských obcí u ČS, a. s.

                      Pro 17                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

VH Mikroregionu Šumava – západ schvaluje  převod běžného účtu z ČSOB do ČS, a. s.,  a to do 1. 1. 2005, odpovídá koordinátor.

                     Pro 17                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

 

Smlouva se servisní společností

Vzhledem k úspěšným žádostem Mikroregionu Šumava – západ došlo k  nárůstu administrativy a objemu účetních prací a daňové agendy. Při nakládání s většími finančními objemy je nutno dbát zákonnosti, stanov Mikroregionu a plnění dotačních podmínek. Toto je nutno zajišťovat komplexně na profesionální úrovni a s patřičnou odpovědností. Dle stanov nese veškerou odpovědnost koordinátor. Stanovy mu ale dávají možnost zadat tuto agendu odborně způsobilé fyzické nebo právnické osobě.

 

VH pověřuje koordinátora sepsáním smlouvy s odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobou na zajištění komplexních služeb pro Mikroregion Šumava – západ. Zejména na zajištění účetnictví, daňové agendy, administraci fondů a dotací a veřejných zakázek.

Odpovídá: Ing. Tachovský                                                                     Termín: do 31. 12. 2005

 

Změna stanov

Návrh na změnu stanov je nedílnou přílohou tohoto zápisu.

Hlasování o změně stanov Mikroregionu ve znění viz příloha

Pro 17                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

Různé

q       Členská základna, docházka, placení příspěvků.

VH trvá na plnění povinností svých členů vyplývajících ze stanov. Ukládá koordinátorovi, aby oslovil členy, kteří si neplní své povinnosti (účast na VH, placení členských příspěvků) a vyzval je k vyjádření, zda chtějí nadále být členy Mikroregionu a pokud ano, aby doplatili své příspěvky a začali se účastnit jednání VH. V případě, že nedojde k nápravě, bude na příští VH hlasováno o jejich vyloučení.

     Odpovídá: Ing. Tachovský                                                                     Termín: do příští VH

q       Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje – VH Mikroregionu Šumava – západ nesouhlasí, aby na území Mikroregionu byla partnerem plzeňského kraje společnost Šumava Bus, s. r. o.. Mikroregion nebyl od počátku přizván Plzeňským krajem na jednání. Vzhledem k tomu, že Mikroregion tvoří kromě podnikatelských subjektů i 10 obcí zastoupených svými starosty, je z logiky věci zcela zřejmé, že partnerem Plzeňského kraje by měl být právě on. Navíc Mikroregion i obce jsou zásadními a hlavními příjemci dotací a rozvojových fondů EU. O tyto fondy bylo již několikrát úspěšně žádáno. Mikroregion v současné době zpracovává, a  to i  ve spolupráci s Plzeňským krajem, Rozvojovou strategii Mikroregionu financovanou programem Interreg III A ČR – Bavorsko, která s tímto úkolem do určité míry souvisí.

V souladu s prohlášením hejtmana Plzeňského kraje MUDr. Zimmermanna na VH Mikroregionu dne 12. 1. 2004 na Modravě, že: „Mikroregion Šumava – západ, se vzhledem k počtu obcí i významu podnikatelských subjektů v něm sdružených stává partnerem pro jednání Plzeňského kraje v oblasti Šumavy,“ požaduje VH, aby se partnerem projektu BAK pro území svých členských obcí stal Mikroregion Šumava – západ.

Pro 17                                        zdržel se 0                                     proti 0

q       Návrh p. Pohanky na hlasování VH Mikroregionu: VH Mikroregionu Šumava – západ nesouhlasí se současným způsobem vydávání pozemků státu PF ČR do rukou restituentů bez ohledu na obecní zájmy.

 Pro 17                                        zdržel se 0                                     proti 0

 

          

Usnesení

Hlasování o přijetí usnesení VH Mikroregionu: 

Pro 17                                       zdržel se 0                                     proti 0

 

 

Nedílnou přílohou tohoto zápisu je příloha „Změna stanov Mikroregionu Šumava – západ“ viz další stránky.

 

 

 

 

Antonín Schubert                                                                               Ing. Jaroslav Tachovský

Předseda Mikroregionu                                                                      Předseda koordinační rady