VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - MODRAVA 24.11.2005 - USNESENÍ | Mikroregion Šumava Západ

VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU - MODRAVA 24.11.2005 - USNESENÍ

Nabídka

Kontakt

Ing. Jaroslav Tachovský
předseda koordinační rady

Modrava 63
34192 Kašperské Hory

E-mail:
mikroregion@sumavanet.cz

Tel: +420 602 680 178

Turistické produkty

Turistické produkty

Webkamery

Webkamery

Video

Videa z obcí

Valná hromada Mikroregionu - Modrava 24.11.2005 - Usnesení

U S N E S E N Í

Valné Hromady Mikroregionu Šumava – Západ

 

Místo: zasedací místnost OÚ Modrava

Datum a čas: 24. 11. 2005  9,00 – 13,00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

 

15/05  VH schvaluje zprávu o činnosti Mikroregionu Šumava - západ

16/05  VH schvaluje zprávu o hospodaření Mikroregionu Šumava - Západ                         

17/05  VH bere na vědomí zprávu revizní komise

18/05  VH revokuje usnesení  9/05 ze dne 23. 5. 2005 a přijímá usnesení ve znění:

           VH pověřuje koordinátora Ing. Tachovského k podání žádosti na získání prostředků z fondů EU na kamerový informační systém Mikroregionu a dále ho pověřuje zřízením zvláštního účtu za tímto účelem. VH schvaluje zřízení tohoto účtu.

Odpovídá: Ing.Tachovský                                                           Termín: do 31. 12 2005                                            

19/05   VH souhlasí s realizací projektu „Informační kamerový systém Mikroregionu Šumava  

            – Západ,“ a schvaluje společnost Investtel, s. r. o., Domažlické předměstí 610, Klatovy

               jako  dodavatele.

20/05 VH souhlasí s realizací projektu „Zpracování rozvojové strategie Mikroregionu  Šumava – Západ,“ a schvaluje společnost Eureon, a. s. Dělnická 12, Praha 7 jako  dodavatele.                          

21/05 VH schvaluje uzavření smlouvy o úvěru ve výši 3 400 000,-- Kč na realizaci   Kamerového informačního systému a Zpracování rozvojové strategie Mikroregionu Šumava – Západ se splatností do 2 let a zajištěním ručitelskými závazky členských obcí u ČS, a. s.

            Odpovídá: Ing. Tachovský                                                           Termín: do 31. 1. 2006

22/05  VH Mikroregionu Šumava – západ schvaluje  převod běžného účtu z ČSOB do ČS, a.s.  

           Odpovídá: Ing. Tachovský                                                          Termín: do 31. 12. 2005             

23/05 VH pověřuje koordinátora sepsáním smlouvy s odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobou na zajištění komplexních služeb pro Mikroregion Šumava – západ. Zejména na zajištění účetnictví, daňové agendy, administraci fondů a dotací a veřejných zakázek.

Odpovídá: Ing. Tachovský                                                         Termín: do 31. 12. 2005

24/05   VH schvaluje změnu Stanov Mikroregionu Šumava – západ dle přílohy ze zápisu VH 

            konané dne 24. 11. 2005 na Modravě.

25/05  VH ukládá koordinátorovi, aby oslovil členy, kteří si neplní své povinnosti (účast na VH, placení členských příspěvků) a vyzval je k vyjádření, zda chtějí nadále být členy Mikroregionu a pokud ano, aby doplatili své příspěvky a začali se účastnit jednání VH. V případě, že nedojde k nápravě, bude na příští VH hlasováno o jejich vyloučení.

     Odpovídá: Ing. Tachovský                                                              Termín: do příští  VH

26/05  Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje – VH Mikroregionu Šumava – západ nesouhlasí, aby na území Mikroregionu byla partnerem Plzeňského kraje společnost Šumava Bus, s. r. o.. VH, požaduje, aby se partnerem projektu BAK pro území svých členských obcí stal Mikroregion Šumava – západ.

27/05 VH Mikroregionu Šumava – západ nesouhlasí se současným způsobem vydávání pozemků státu PF ČR do rukou restituentů bez ohledu na obecní zájmy.

 

Antonín Schubert                                                                               Ing. Jaroslav Tachovský

Předseda Mikroregionu                                                                      Předseda koordinační rady